BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Başbuğ’dan harp okullarına ziyaret

Başbuğ’dan harp okullarına ziyaret

Genelkurmay Başkanı, sınıfta öğrencilerle birlikte dersi dinledi.Genelkurmay Başkanı, sınıfta öğrencilerle birlikte dersi dinledi. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ, Kuv­vet Ko­mu­tan­la­rı ve Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­ta­nı ile bir­lik­te, 17-24 Ara­lık 2008 ta­rih­le­ri ara­sın­da Ka­ra, De­niz ve Ha­va Harp Oku­lu Ko­mu­tan­lık­la­rı­nı zi­ya­ret et­ti. Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­nın in­ter­net si­te­sin­de yer alan açık­la­ma­da, İçiş­le­ri Ba­ka­nı Be­şir Ata­lay’ın, Or­ge­ne­ral Baş­buğ’u zi­ya­ret et­ti­ği de bil­di­ril­di. Açıklamada zi­ya­re­tin ön­ce­ki gün sa­at 16.30’da ger­çek­leş­ti­ği be­lir­til­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100862
  % 0.72
 • 5.282
  % -0.16
 • 5.9922
  % -0.55
 • 6.8809
  % -0.31
 • 217.443
  % -0.17
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT