BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yılmaz Büyükerşen DSP’den aday oldu

Yılmaz Büyükerşen DSP’den aday oldu

Es­ki­şe­hir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Yıl­maz Bü­yü­ker­şen, DSP’den be­le­di­ye baş­kan aday ada­yı ol­du­ğu­nu açık­la­dı.Es­ki­şe­hir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Yıl­maz Bü­yü­ker­şen, DSP’den be­le­di­ye baş­kan aday ada­yı ol­du­ğu­nu açık­la­dı. CHP ve DSP’nin ye­rel se­çim­ler­de iş bir­li­ği yap­ma­sı fik­ri­ni sa­vun­du­ğu­nu ve bu­nun için gi­ri­şim­ler­de bu­lun­du­ğu­nu söy­le­yen Bü­yü­ker­şen, “An­cak, ge­li­nen nok­ta­da bu­nun im­kan­sız ol­du­ğu­nu gör­düm. Söy­le­dik­le­rim­le yap­ma­ya ça­lış­tık­la­rım (me­se­le­nin Yıl­maz Bü­yü­ker­şen’in han­gi par­ti­den aday ola­ca­ğı­na ka­rar ver­me­si) şek­lin­de gö­rül­dü. Şeh­re­min­le­ri ola­rak ba­na iki dö­nem­dir oy ve­ren ve bu sü­reç­te dai­ma on­lar­la be­ra­ber ol­du­ğum, her par­ti­den Es­ki­şe­hir­li­le­rin ar­zu­su doğ­rul­tu­sun­da, es­ki par­ti sta­tü­mü ko­ru­ya­rak aday ada­yı ol­ma­ya bir ke­re da­ha ka­rar ver­miş bu­lu­nu­yo­rum” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93545
  % 0.9
 • 5.4696
  % -0.25
 • 6.1687
  % -0.35
 • 7.0762
  % -0.31
 • 211.144
  % -0.26
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT