BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şırnak şehitleri askerî törenle toprağa verildi

Şırnak şehitleri askerî törenle toprağa verildi

Turan Damgacı, düzenlenen askerî törenle Edirnekapı Şehitliği’ne defnedildi.Ciz­re’de as­ke­rî ara­ca dü­zen­le­nen sal­dı­rı so­nu­cu şe­hit olan er Tu­ran Dam­ga­cı ile Pi­ya­de Ça­vuş Er­han Ka­ra­taş son yol­cu­lu­ğu­na uğur­lan­dı. Dam­ga­cı için İs­tan­bul Mal­te­pe Kü­çük­ya­lı’da­ki Yu­suf Zi­ya Üçün­cü Ca­mi­i’nde ce­na­ze tö­re­ni dü­zen­len­di. Tö­re­ne acı­lı ai­le­nin ya­nı sı­ra, İs­tan­bul Va­li­si Mu­am­mer Gü­ler, 1.Or­du Ko­mu­ta­nı Er­gin Say­gun ve İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Topb­saş ka­tıl­dı. An­ne El­mas Dam­ga­cı, “Va­tan sa­ğol­sun, şe­hi­di­min ka­nı yer­de kal­ma­sın, içim ya­nı­yor” di­ye­rek fer­yat et­ti. Ca­mi çev­re­sin­de­ki bi­na­la­rın Türk bay­rak­la­rıy­la süs­len­di­ği göz­len­di. Tö­ren sı­ra­sın­da ta­bu­ta sa­rı­lan acı­lı ba­ba Ah­met Dam­ga­cı ve şe­hi­din kız kar­de­şi Der­ya Dam­ga­cı’yı ya­kın­la­rı te­sel­li et­me­ye ça­lış­tı. Dam­ga­cı­ kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan Edir­ne­ka­pı Şe­hit­li­ği’nde top­ra­ğa ve­ril­di. Er­han Ka­ra­taş’ın naa­şı da mem­le­ke­ti Nev­şe­hir’in De­rin­ku­yu il­çe­si Ku­yu­lu­tat­lar kö­yün­de dü­zen­le­nen tö­ren­le göz­yaş­la­rı ara­sın­da son yol­cu­lu­ğu­na uğur­lan­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93392
  % 0.24
 • 5.3922
  % -0.88
 • 6.1468
  % -0.81
 • 6.944
  % -0.85
 • 223.618
  % -0.75
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT