BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Genelkurmay medyadaki yorumlardan ra­hat­sız

Genelkurmay medyadaki yorumlardan ra­hat­sız

Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Dai­re Baş­ka­nı Tuğ­ge­ne­ral Me­tin Gü­rak, ba­zı emek­li ko­mu­tan­la­rın med­ya­da ye­r a­lan yo­rum ve ha­ber­le­ri­nin Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­rin­de üzün­tü ile kar­şı­lan­dı­ğı­nı bil­dir­di.Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Dai­re Baş­ka­nı Tuğ­ge­ne­ral Me­tin Gü­rak, ba­zı emek­li ko­mu­tan­la­rın med­ya­da ye­r a­lan yo­rum ve ha­ber­le­ri­nin Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­rin­de üzün­tü ile kar­şı­lan­dı­ğı­nı bil­dir­di. Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı Ka­rar­ga­hı’nda­ki haf­ta­lık ba­sın bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sın­da te­rör ör­gü­tü­ne kar­şı ya­pı­lan ha­va ha­re­kat­la­rı hak­kın­da bil­gi ve­ren Tuğ­ge­ne­ral Gü­rak, Irak’ın ku­ze­yi­nin PKK için için em­ni­yet­li bir böl­ge ol­mak­tan çık­tı­ğı­nı söy­le­di. Bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü­nün cid­di sa­yı­la­cak bo­yut­ta za­yi­at­lar ver­di­ği­ni ifa­de eden Gü­rak, “Ya­pı­lan ope­ras­yon­lar­la te­rör ör­gü­tün­den ka­çış­lar­da ar­tış­lar ol­muş, mo­ral­siz­lik ve grup­laş­ma­lar had saf­ha­ya çık­mış, lo­jis­tik im­kan­la­rı­na dar­be vu­rul­muş­tur” de­di. Tuğ­ge­ne­ral Gü­rak, ba­sın men­sup­la­rı­nın ba­zı es­ki ko­mu­tan­la­rın son dö­nem­de yap­tı­ğı açık­la­ma­lar­la il­gi­li bir so­ru üze­ri­ne de, “Ger­çek an­lam­da hiç kim­se­ye tam ya­rar sağ­la­ma­dı­ğı­nı dü­şün­dü­ğü­müz bu şe­kil­de­ki ha­ber­le­rin ve yo­rum­la­rın med­ya­da yer al­ma­sın­dan Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri ola­rak üzün­tü ve ra­hat­sız­lık du­yu­yo­ruz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT