BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kutudan 10 bin dolar çık­tı

Kutudan 10 bin dolar çık­tı

ABD’nin Ca­li­for­ni­a eya­le­tin­de ya­şa­yan bir ai­le, mar­ket­ten sa­tın al­dı­ğı bir ku­tu kra­ke­rin için­de 10 bin do­lar bul­du.ABD’nin Ca­li­for­ni­a eya­le­tin­de ya­şa­yan bir ai­le, mar­ket­ten sa­tın al­dı­ğı bir ku­tu kra­ke­rin için­de 10 bin do­lar bul­du. Ku­tu­nun için­den çı­kan zar­fa yer­leş­ti­ril­miş pa­ra­yı kı­zı­nın bul­ma­sı­na pek se­vi­ne­me­yen an­ne Deb­ra Ro­goff, pa­ra­nın, bi­ri­ne ait ol­du­ğu ve har­ca­ma­la­rı­nın doğ­ru ol­ma­ya­ca­ğı dü­şün­ce­siy­le po­li­se git­ti. Ya­pı­lan araş­tır­ma­da bir ka­dı­nın bi­rik­tir­di­ği pa­ra­yı içi­ne koy­du­ğu kra­ker ku­tu­su­nu yan­lış­lık­la mar­ke­te ia­de et­ti­ği be­lir­len­di. Kim­li­ği açık­lan­ma­yan yaş­lı ka­dı­na pa­ra­sı ia­de edil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT