BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Erdoğan: Bu yükü kaldıralım

Erdoğan: Bu yükü kaldıralım

Türkiye’nin her geçen gün daha ileri gideceğini belirten Başbakan Erdoğan, “Yeter ki dayanışma içerisinde birlikte bu yükü kucaklayalım, kaldıralım” dedi> TBMM Bü­ro­su AN­KA­RA Baş­ba­kan Er­do­ğan, Tür­ki­ye’nin, her ge­çen gün bir ön­ce­ki gü­ne gö­re da­ha ile­ri ola­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Er­do­ğan, TBMM Ge­nel Ku­ru­lun­da, 2009 yı­lı büt­çe­si­nin ka­bul edil­me­si­nin ar­dın­dan kı­sa bir te­şek­kür ko­nuş­ma­sı yap­tı. Er­do­ğan şun­la­rı söy­le­di: “Önü­müz­de uzun ve zor­lu bir yol var. Şu an­da mev­cut büt­çe­mi­ze 2009 nok­ta­sın­da, ge­rek ya­tı­rım­lar­da, ge­rek­se di­ğer ata­ca­ğı­mız adım­lar­da, ya­tı­rı­ma, üre­ti­me, is­tih­da­ma dö­nük ka­rar­lı­lı­ğı­mız de­vam ede­cek­tir. Tür­ki­ye, her ge­çen gün, bir ön­ce­ki gü­ne gö­re, da­ha ile­ri ola­cak­tır. Bun­dan kim­se­nin şüp­he­si ol­ma­sın. Gö­re­vi dev­ral­dı­ğı­mız gün­den bu­gü­ne, na­sıl da­ha ile­ri ol­duy­sa, bun­dan son­ra da da­ha ile­ri ola­cak­tır. Ye­ter ki da­ya­nış­ma­mız art­sın, ye­ter ki da­ya­nış­ma içe­ri­sin­de hep bir­lik­te bu yü­kü ku­cak­la­ya­lım, kal­dı­ra­lım.” Gö­rüş­me­le­rin son gü­nü­ne Mec­lis Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan’la DTP mil­let­ve­kil­le­ri ara­sın­da ‘an­la­şıl­ma­yan dil’ tar­tış­ma­sı dam­ga­sı­nı vur­du. DTP’li Gül­ten Kı­şa­nak, za­man za­man kul­la­nı­lan Kürt­çe ifa­de­le­rin tu­ta­nak­la­ra ‘An­la­şıl­ma­yan bir dil’ ola­rak ge­çi­ril­di­ği­ni be­lir­te­rek, Kürt­çe’nin Mec­lis ta­ra­fın­dan hâ­l⠑an­la­şıl­ma­yan dil’ ola­rak ka­bul edil­me­si­ni eleş­tir­di. Kı­şa­nak’ın söz­le­ri üze­ri­ne otu­ru­mu yö­ne­ten Mec­lis Baş­ka­nı Top­tan, açık­la­ma yap­ma ge­re­ği­ni his­set­ti. “Kür­sü­den­Türk­çe ko­nuş­mak zo­run­da­yız” di­yen Top­tan, Ana­ya­sa ge­re­ği ve her­ke­sin an­la­ya­bil­me­si için bu­nun zo­run­lu ol­du­ğu­nu ha­tır­lat­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92543
  % -0.18
 • 5.4649
  % -0.34
 • 6.1587
  % -0.51
 • 7.0842
  % -0.19
 • 210.692
  % -0.47
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT