BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > YALIDA KRİTİK ZİRVE

YALIDA KRİTİK ZİRVE

Beşiktaş Başkanı Demirören, Yönetim Kurulu ve camianın önde gelen isimleriyle birlikte evinde “Olağanüstü kongre” için düğmeye bastı> Bilgehan Can NABIZ YOKLADI Be­şik­taş Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren kri­tik çı­kış­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. G.Sa­ray der­bi­sin­de si­nir­le­ri­ne ha­kim ola­ma­yan, dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sıy­la Be­şik­taş’ın hak­la­rı­nı ye­dir­me­ye­cek­le­ri­ni ve so­nu­na ka­dar sa­vu­na­cak­la­rı­nı söy­le­yen De­mi­rö­ren dün evin­de mi­ni bir zir­ve ger­çek­leş­ti­re­rek na­bız yok­la­dı. Sa­at 11:00’de bü­tün yö­ne­ti­ci­le­ri­ni te­le­fon­la ara­yıp evi­ne da­vet eden Be­şik­taş Baş­ka­nı ka­ra­rı­nı bir­kaç sa­at son­ra de­ğiş­ti­re­rek yö­ne­ti­ci­le­ri­ni tek­rar ara­dı ve, “Acil bir ko­nu üze­ri­ne top­lan­mak is­te­dim. An­cak il­gi çek­me­nin bir an­la­mı yok. Pa­zar­te­si gü­nü ya­pa­ca­ğı­mız yö­ne­tim ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da önem­li ko­nu­lar­la il­gi­li oy­la­ma ya­pa­ca­ğız” de­di. GÜVENOYU ARIYOR Ca­mi­adan gü­ve­no­yu al­ma­yı ka­fa­sı­na ko­yan Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren, ba­zı yö­ne­ti­ci­le­ri­ni yol­dan çe­vi­rir­ken en gü­ven­di­ği 3 isim­le evin­de ye­mek ye­di. Be­şik­taş Baş­ka­nı bir yan­dan med­ya önün­de ta­kı­mın hak­la­rı­nı sa­vu­nur­ken, di­ğer ta­raf­tan yö­ne­ti­me kar­şı ar­tan tep­ki­ler se­be­biy­le gü­ve­no­yu ta­ze­le­me­yi dü­şün­dü­ğü­nü söy­le­di. De­mi­rö­ren evinde yap­tı­ğı top­lan­tı­nın ne­ti­ce­sin­de, bu ko­nuy­la il­gi­li son nok­ta­yı ya­rın koy­ma ka­ra­rı al­dı. Bu ara­da Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren ya­rın Ka­nal­türk’te Te­le­gol prog­ra­mın­da can­lı ya­yı­na ka­tı­la­cak. An­cak baş­ka­nın is­te­ği üze­ri­ne prog­ram ko­nuk­la­rın­dan Cem Pa­pi­la’nın ya­yı­na ka­tıl­ma­ma­sı­na ka­rar ve­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101742
  % 0.01
 • 5.2959
  % -0.12
 • 5.9997
  % 0.01
 • 6.8833
  % 0.36
 • 227.796
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT