BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sü­mey­ye fid­ye için öl­dü­rül­müş

Sü­mey­ye fid­ye için öl­dü­rül­müş

Zon­gul­dak’ta ka­çı­rı­la­rak öl­dü­rü­len 3 ya­şın­da­ki Sü­mey­ye’nin an­ne­si Fer­da­ne C’nin, sev­gi­li­si­nin borç­la­rı se­be­biy­le eşin­den pa­ra ko­par­mak için ço­cu­ğu­nun ka­çı­rıl­ma ola­yı­na ka­rış­tı­ğı be­lir­len­di.> Er­sin Tu­ran-Ser­hat De­mir ZON­GUL­DAK İHA Zon­gul­dak’ta ka­çı­rı­la­rak öl­dü­rü­len 3 ya­şın­da­ki Sü­mey­ye’nin an­ne­si Fer­da­ne C’nin, sev­gi­li­si­nin borç­la­rı se­be­biy­le eşin­den pa­ra ko­par­mak için ço­cu­ğu­nun ka­çı­rıl­ma ola­yı­na ka­rış­tı­ğı be­lir­len­di. Sor­gu­la­ma­lar­da­ki id­di­ala­ra gö­re, Fer­da­ne C. ile kom­şu­su Ci­han B.’nin 5-6 ay ön­ce iliş­ki­le­ri baş­la­dı. Ci­han B., bir sü­re son­ra, 5 bin YTL ci­va­rın­da bor­cu ol­du­ğu­nu öne sü­re­rek an­ne Fer­da­ne’den bu pa­ra­yı eşin­den te­min et­me­si­ni, ak­si tak­dir­de her­şe­yi çev­re­si­ne an­la­ta­ca­ğı teh­ti­din­de bu­lun­du. An­ne Fer­da­ne, eve ge­len Ci­han B.’ye 3 ya­şın­da­ki kı­zı­nı ve­re­rek, ço­cu­ğu­nun ka­çı­rıl­dı­ğı­na ve 5 bin YTL is­ten­di­ği­ne yö­ne­lik not bı­rak­tı. An­ne Fer­da­ne, kı­zı­nın ka­çı­rıl­dı­ğı­nı fer­yat ede­rek kom­şu­la­rın­dan yar­dım is­te­di. Po­lis ekip­le­ri­nin ma­hal­le­ye gel­di­ği­ni gö­ren Ci­han B.’nin, ih­bar edil­di­ği­ni zan­ne­de­rek ço­cu­ğu öl­dür­dü­ğü id­di­a edil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT