BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Toprağın kıymeti

Toprağın kıymeti

Huku­ğun gu­gu­ğa, iş yap­ma­nın cam­baz­lı­ğa, pa­zar­la­ma­nın kan­dır­ma­ca­ya, eko­no­mi­nin çor­ba­ya, si­ya­se­tin çir­ke­fe, eği­ti­min ha­va-cı­va­ya dön­dü­ğü, tu­zun bi­le kok­tu­ğu şu de­vir­ler­de, bin yıl­dır üze­rin­de ya­şa­dı­ğı­mız şu gü­ze­lim yurt ve onun her kö­şe­sin­den be­re­ket akan top­rak­la­rı­mı­zın kıy­me­ti­ni ye­te­rin­ce bi­li­yor mu­yuz?Huku­ğun gu­gu­ğa, iş yap­ma­nın cam­baz­lı­ğa, pa­zar­la­ma­nın kan­dır­ma­ca­ya, eko­no­mi­nin çor­ba­ya, si­ya­se­tin çir­ke­fe, eği­ti­min ha­va-cı­va­ya dön­dü­ğü, tu­zun bi­le kok­tu­ğu şu de­vir­ler­de, bin yıl­dır üze­rin­de ya­şa­dı­ğı­mız şu gü­ze­lim yurt ve onun her kö­şe­sin­den be­re­ket akan top­rak­la­rı­mı­zın kıy­me­ti­ni ye­te­rin­ce bi­li­yor mu­yuz? Bel­ki ta­rih­te de öy­ley­di; ya­ban­cı göz­ler top­rak­la­rı­mız­dan hiç ek­sil­me­di. İçe­ri­den ve dı­şa­rı­dan, açık­tan ve giz­li­den, doğ­ru­dan ve­ya do­lay­lı ni­ce ta­sal­lut, in­sa­nı­mı­zı hu­zur­suz, yıl­la­rı­mı­zı he­ba et­ti. İş­te bir yıl da­ha, hay­la-huy­la, itiş-ka­kış­la geç­ti git­ti. Şu de­ğer­li va­ta­nın, şu gü­ze­lim top­rak­la­rın kıy­me­ti­ni bir bi­le­bil­sek. Ni­met­le­rin kıy­me­ti el­den çı­kın­ca an­la­şı­lı­yor. Bay­ra­ğın, bay­ra­mın, bir avuç top­ra­ğın, iki yu­dum mem­le­ket su­yu­nun, üç ne­fes mem­le­ket ha­va­sı­nın de­ğe­ri­ni, yurt dı­şın­da­ki­ler biz­den iyi an­lı­yor. Te­mel gur­bet­te iken TR pla­ka­lı ara­ba­la­rın las­tik­le­rin­de­ki ha­va­yı bo­şu­na kok­la­mı­yor. Dün­ya­da kıy­met­li her şe­yin bir pi­ya­sa­sı ol­du­ğu ger­çe­ği­ni fark eden­ler, ha­va, su ve top­rak sa­tıp, iş sa­hi­bi olu­yor. Kon­ser­ve mem­le­ket ha­va­sı sa­tan mı is­ter­si­niz, İr­lan­da’dan top­rak it­hal ede­ni mi? ABD’ye ta­şı­dık­la­rı ki­li­se­ler, okul­lar, mü­zik­ler ile ye­tin­me­yen, doy­duk­la­rı ye­ri va­tan yap­ma­ya ça­lı­şan İr­lan­da­lı­la­rın bir ek­si­ği top­rak kal­mış­mış. Zi­ra­at, ve­te­ri­ner ve bit­ki uz­man­la­rıy­la bir­lik­te il­gi­li da­ire­ler­de ver­dik­le­ri do­kuz yıl­lık bir mü­ca­de­le so­nun­da İr­lan­da­lı­lar onu da ba­şar­mış, Ame­ri­ka’ya İr­lan­da top­ra­ğı it­hal iz­ni al­mış­lar. ABD’de 6 ki­lo­luk pa­ket­ler ha­lin­de şim­di­ye ka­dar 3 mil­yon do­lar de­ğe­rin­de İr­lan­da top­ra­ğı sa­tıl­mış, me­zar­la­ra kon­muş. Baş­ka bir İr­lan­da­lı yap­tır­dı­ğı evin ze­mi­ni­ni 100 bin do­lar­lık İr­lan­da top­ra­ğı ile kap­lat­mış. Çin’de bi­le, top­rak top­tan­cı­lı­ğın­dan pa­ra ka­za­nan­lar var­mış. Ya­hu­di­ler, Ku­düs’ten ABD’ye it­hal et­tik­le­ri ilk par­ti top­ra­ğı tö­ren­ler­le kar­şı­la­mış, ha­ham­la­rın tas­di­kin­den ge­çen bu top­rak­la­rı ev­le­ri­nin, ha­yat­la­rı­nın bir par­ça­sı ha­li­ne ge­tir­mek için ka­pış­mış­lar. An­la­yan an­lı­yor; va­tan top­ra­ğı­nın kıy­me­ti­ni, mad­dî ma­ne­vî, iki ma­na­da da iyi bi­li­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 103250
  % 0.74
 • 5.3239
  % -0.03
 • 6.0287
  % -0.15
 • 6.906
  % -0.42
 • 226.651
  % 0.12
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT