BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dostlardan ayıran mal!

Dostlardan ayıran mal!

Sır­rî-yi Se­kâ­tî haz­ret­le­ri has­ta­lan­mış­tı. Zi­yâ­re­ti­ne ge­len­ler, ya­nın­da çok otur­muş­lar­dı. Bun­dan çok ra­hat­sız ol­du.Sır­rî-yi Se­kâ­tî haz­ret­le­ri has­ta­lan­mış­tı. Zi­yâ­re­ti­ne ge­len­ler, ya­nın­da çok otur­muş­lar­dı. Bun­dan çok ra­hat­sız ol­du. Ni­hâ­yet kal­kıp gi­der­ler­ken, bi­ze du­â et, de­di­ler. On­la­ra şöy­le du­â et­ti: “Yâ Rab­bî, bun­la­ra has­ta zi­yâ­re­ti­nin na­sıl ya­pı­la­ca­ğı­nı öğ­ret!” Yi­ne bü­yük­ler­den bi­ri has­ta­lan­mış­tı. Zi­yâ­re­ti­ne ge­len­ler, çok otu­rup ra­hat­sız et­miş­ler­di. Ay­rı­lır­ken “bi­ze bir va­si­ye­tin var mı?” di­ye sor­du­lar. On­la­ra, “Si­ze va­si­ye­tim has­ta zi­yâ­re­tin­de faz­la otur­ma­ma­nız­dır” bu­yur­du. Has­ta zi­yâ­ret­le­rin­de has­ta­dan du­â is­te­me­li­dir. Çün­kü has­ta­nın duâ­sı, me­lek­le­rin duâ­sı gi­bi­dir. Has­ta­nın ya­nın­da ha­yır­lı ko­nuş­ma­lı, du­â et­me­li­dir. Çün­kü me­lek­ler, bu du­âla­ra âmin der­ler. Ebüd­der­dâ haz­ret­le­ri bu­yur­du ki: “Has­ta zi­yâ­ret­le­ri­ne git­ti­ğin va­kit, bir gün se­nin de onun gi­bi za­yıf, hâl­siz, ya­ta­ğa uzan­mış ola­ca­ğı­nı dü­şün! Bir yu­dum su­yu bi­le eli­ne alıp içe­me­ye­cek­sin, baş­ka­la­rı­nın yar­dı­mı ile içe­bi­le­cek­sin! Bü­tün bu ger­çek­le­re rağ­men hâ­lâ dün­ya­ya bağ­lan­mak­ta­ki mak­sa­dın ne? Gö­rü­yor­sun ki, dün­ya zen­gin­li­ği, in­sa­nın bu hâ­le gel­me­si­ne mâ­ni ola­ma­mak­ta­dır. Nef­si­ne şu­nu söy­le: Şu­nun hâ­li­ne bak, ib­ret al! Se­nin de so­nun bu­dur, o hâl­de dün­ya mu­hab­be­tin­den eli­ni çek!” Müs­lü­man, din kar­deş­le­ri­nin hak­la­rı­na riâ­yet eder. Mü’mi­nin mü’min­de ye­di hak­kı var­dır: 1- Da­ve­ti­ne git­mek, 2- Has­ta olun­ca zi­yâ­ret et­mek, 3- Ce­nâ­ze­si­ne git­mek, 4- Na­sî­hat et­mek, 5- Se­lâm ver­mek, 6- Zâ­li­min elin­den kur­tar­mak, 7- Ak­sır­dık­ta “el­ham­dü­lil­lah” de­yin­ce, “yer­ha­mü­kel­lah” de­mek. Kays bin Sa’d haz­ret­le­ri, her­ke­se çok ih­sân­lar­da bu­lu­nur, is­te­yen­le­re ay­rı­ca is­te­dik­le­ri ka­dar borç pa­ra da ve­rir­di. Bir gün has­ta­lan­dı. Ta­nı­dık­la­rı zi­yâ­re­ti­ne gel­me­yin­ce sor­du: “Dost­la­rım be­ni ni­çin zi­yâ­re­te gel­me­di­ler?” Ya­kın­la­rı şöy­le ce­vap ver­di: “Çok kim­se­de ala­ca­ğı­nız ol­du­ğu için utanç­la­rın­dan ge­le­mi­yor­lar.” Bu ha­be­re çok üzül­dü ve; “Be­ni ar­ka­daş­la­rım­dan, dost­la­rım­dan ayı­ran ma­lı Al­lah yok et­sin!” de­di. Son­ra, tel­lal­lar çı­kar­tıp; “Kays bin Sa’d kim­de ne ala­ca­ğı var­sa hep­si­ni he­lâl et­ti” di­ye so­kak­lar­da ba­ğırt­tı. Bu­nu du­yan ta­nı­dık­la­rı, he­men evi­ne koş­tu­lar. O ka­dar çok ge­len ol­du ki, ka­la­ba­lık­tan evi­nin mer­di­ve­ni çök­tü. Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 103250
  % 0.74
 • 5.3239
  % -0.03
 • 6.0287
  % -0.15
 • 6.906
  % -0.42
 • 226.651
  % 0.12
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT