BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

Bur­sas­por Yö­ne­ti­mi­nin Gü­venç Kur­tar’dan bo­şa­lan tek­nik di­rek­tör­lük kol­tu­ğu için bir sü­re­dir pa­zar­lık ha­lin­de ol­du­ğu Er­tuğ­rul Sağ­lam’ı ik­na et­ti­ği öğ­re­nil­di. Di­ğer ta­raf­tan ye­şil-be­yaz­lı­lar, Bre­zil­ya­lı sant­rfor An­der­son Fran­cis­co Nu­nes ve or­ta sa­ha oyun­cu­su Da­ni­el Me­nen­des Re­zen­de ile an­laş­tı. İki fut­bol­cu­nun ya­rın Bur­sa’ya ge­le­rek im­za at­ma­sı bek­le­ni­yor.Bur­sa Sağ­lam’ı bi­tir­di Bur­sas­por Yö­ne­ti­mi­nin Gü­venç Kur­tar’dan bo­şa­lan tek­nik di­rek­tör­lük kol­tu­ğu için bir sü­re­dir pa­zar­lık ha­lin­de ol­du­ğu Er­tuğ­rul Sağ­lam’ı ik­na et­ti­ği öğ­re­nil­di. Di­ğer ta­raf­tan ye­şil-be­yaz­lı­lar, Bre­zil­ya­lı sant­rfor An­der­son Fran­cis­co Nu­nes ve or­ta sa­ha oyun­cu­su Da­ni­el Me­nen­des Re­zen­de ile an­laş­tı. İki fut­bol­cu­nun ya­rın Bur­sa’ya ge­le­rek im­za at­ma­sı bek­le­ni­yor. Kay­se­ri’nin he­de­fi ilk 5 Kay­se­ris­por Tek­nik Di­rek­tö­rü To­lu­nay Kaf­kas, ilk ya­rı­yı sı­kın­tı­lı bi­tir­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “İkin­ci dev­re­de sa­kat­la­rı­mı­zın iyi­leş­me­si ve form tut­ma­sıy­la da­ha iyi bir Kay­se­ris­por iz­le­te­ce­ğiz” de­di. Kaf­kas, ikin­ci ya­rı­da üst sı­ra­la­rı zor­la­yan, he­de­fi olan bir ta­kım or­ta­ya çı­kar­ma­yı dü­şün­dük­le­ri­ni ifa­de et­ti. Vu­ral ih­tar gön­der­di Ko­ca­elis­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Yıl­maz Vu­ral, şu an is­ti­fa et­me­si­nin söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğı­nı, an­cak ku­lü­bün ken­di­si­ne öde­me yap­ma­ma­sı ha­lin­de ay­rı­la­bi­le­ce­ği­ni bil­dir­di. Ala­cak­la­rıy­la il­gi­li ku­lü­be ih­tar gön­der­di­ği­ni de be­lir­ten Vu­ral, “İh­ta­rın 7 gün sü­re­si bu­lu­nu­yor. Yö­ne­tim­le otu­rur ko­nu­şu­ruz. Kal­mam yö­nün­de me­saj alır­sam, şart­la­rım ye­ri­ne ge­ti­ri­lir­se ka­lı­rım” de­di. En sko­re­ri Hi­da­yet Or­lan­do Ma­gic, dep­las­man­da Min­ne­so­ta’yı 118-94 ye­ner­ken, Hi­da­yet Tür­koğ­lu 26 sa­yıy­la ma­çın en sko­rer is­mi ol­du. Meh­met Okur’un for­ma giy­me­di­ği maç­ta ise Utah, Ho­us­ton’a uzat­ma­da 120-115 kay­bet­ti. Top­lu so­nuç­lar: At­lan­ta-Chi­ca­go: 129-117, Char­lot­te-New Jer­sey: 103-114 (Uzt), Was­hing­ton-Ok­la­ho­ma: 104-95, Mil­wa­uke­e-Det­ro­it: 76-87, Spurs-Memp­his: 106-103 (Uzt), Port­land-To­ron­to: 102-89. Ring­de Fe­ner üs­tün­lü­ğü Tür­ki­ye Bü­yük­ler Fer­di Boks Şam­pi­yo­na­sı Ada­na’da so­na er­di. Men­de­res Spor Sa­lo­nu’nda ger­çek­leş­ti­ri­len şam­pi­yo­na­da F.Bah­çe’den 46’da Ay­dın Sa­kal 51’de Mu­rat Te­mur, 54’te Hü­se­yin Dün­dar, 64’te Onur Şi­pal, 69’da Ön­der Şi­pal şam­pi­yon ol­du. Kon­ya Ya­sin’le an­laş­tı Gi­ray Bu­lak’ın ra­po­ru doğ­rul­tu­sun­da ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Kon­yas­por Yö­ne­ti­mi, da­ha ön­ce bu ta­kı­mın for­ma­sı gi­yen ve Kar­tals­por’da oy­na­yan Ya­sin Çe­lik’le pren­sip­te an­laş­tı. Ye­şil-be­yaz­lı­la­rın, Mı­sır­lı Ay­man’ın trans­fe­rin­de so­na yak­laş­tı­ğı, Tol­ga Do­ğan­tez ve Cem Can için de gö­rüş­me­le­re baş­la­dı­ğı bil­di­ril­di. El Sa­ka Es Es’e doğ­ru G.Bir­li­ği’nin Mı­sır­lı sa­vun­ma oyun­cu­su El Sa­ka’nın Es­ki­şe­hirs­por’la te­mas ha­lin­de ol­du­ğu öğ­re­nil­di. Sa­met Ay­ba­ba’nın kad­ro­sun­da dü­şün­me­di­ği El Sa­ka’nın Es­ki­şe­hirs­por’la gö­rüş­tü­ğü ve bü­yük öl­çü­de an­laş­tı­ğı bil­di­ri­lir­ken, 34 ya­şın­da­ki fut­bol­cu­nun kır­mı­zı-si­yah­lı­la­ra im­za at­ma­ya ya­kın ol­du­ğu ifa­de edil­di. Li­ver­po­ol 5’le­di Pre­mi­er Lig’in 20. haf­ta­sın­da New­cast­le dep­las­ma­nı­na çı­kan Li­ver­po­ol, 5-1’lik skor­la se­zo­nun en fark­lı ga­li­bi­ye­ti­ni ala­rak li­der­li­ği­ni sür­dür­dü. Li­ver­po­ol’un gol­le­ri 31 ve 66’da Ger­rard, 36’da Hyypi­a, 50’de Ba­bel ve 76’da pe­nal­tı­dan Xa­bi Alon­so’dan gel­di. New­cast­le’ın tek sa­yı­sı­nı 44’te Ed­gar kay­det­ti. Di­ğer so­nuç­lar: Ar­se­nal-Port­smo­uth: 1-0, Bol­ton-Wi­gan: 0-1, Ever­ton-Sun­der­land: 3-0, Ful­ham-Chel­se­a: 2-2, W.Brom­wich-Tot­ten­ham: 2-0, West Ham-Sto­ke City: 2-1, Black­burn-M.City: 2-2. Genç­ler Eren’le an­laş­tı Genç­ler­bir­li­ği, An­ka­ras­por’un göz­den çı­kar­dı­ğı es­ki fut­bol­cu­su Eren Ay­dın ile an­laş­tı. Sa­vun­ma­nın so­lun­da oy­na­yan Er­gün Te­ber’i göz­den çı­ka­ran G.Bir­li­ği, An­ka­ras­por’un ku­lüp bul­ma­sı­nı is­te­di­ği Eren Ay­dın ile an­laş­ma­ya var­dı. 26 ya­şın­da­ki oyun­cu önü­müz­de­ki gün­ler­de Genç­ler­bir­li­ği’nin Mer­sin’de­ki kam­pı­na ka­tıl­ma­sı bek­le­ni­yor. Fe­de­ras­yo­na ka­ran­fil Es­ki­şe­hirs­por ta­raf­tar­la­rı, Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu’nun Le­vent’te­ki bi­na­sı önün­de top­la­na­rak, ha­kem ha­ta­la­rı­nı pro­tes­to et­ti. Kır­mı­zı-si­yah­lı ta­raf­tar­lar, fe­de­ras­yon bi­na­sı­na be­yaz ka­ran­fil­ler bı­rak­tı. Yak­la­şık 50 ki­şi­lik grup, Ana­do­lu’nun par­la­yan yıl­dı­zı­yız, yı­kıl­ma­dık hep ayak­ta­yız. Ana­do­lu’yu sa­hip­siz mi san­dı­nız. 43 yıl­dır biz bu­ra­da­yız’’ şek­lin­de te­za­hü­rat yap­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98601
  % 1.84
 • 5.3447
  % -0.39
 • 6.0797
  % -0.44
 • 6.9088
  % -0.33
 • 220.756
  % -0.4
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT