BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kra­li­çe ge­lin­ce bü­yük alış­ve­riş mer­kez­le­ri­ne mi gö­tü­rü­yor­su­nuz?

Kra­li­çe ge­lin­ce bü­yük alış­ve­riş mer­kez­le­ri­ne mi gö­tü­rü­yor­su­nuz?

Kü­çük es­naf, bü­yük alış­ve­riş mer­kez­le­ri ile, hi­per­mar­ket­ler­le re­ka­bet ede­mi­yor. Ba­zı es­naf­lar bu re­ka­bet yü­zün­den ke­penk ka­pa­tı­yor, ba­zı mes­lek­ler de ta­ri­he ka­rı­şı­yor.Kü­çük es­naf, bü­yük alış­ve­riş mer­kez­le­ri ile, hi­per­mar­ket­ler­le re­ka­bet ede­mi­yor. Ba­zı es­naf­lar bu re­ka­bet yü­zün­den ke­penk ka­pa­tı­yor, ba­zı mes­lek­ler de ta­ri­he ka­rı­şı­yor. Yüz­yıl­lar­ca de­vam et­miş, şe­hir­ler ve çar­şı­lar­la öz­deş­leş­miş; ba­zı yö­re­le­re kim­lik ka­zan­dır­mış el sa­nat­la­rı­mı­zın tem­sil­ci­le­ri­nin bi­rer bi­rer yok ol­ma­sı ha­zin. Bun­la­rı bir da­ha or­ta­ya çı­kar­mak, ye­ni us­ta­lar ye­tiş­tir­mek de müm­kün ola­ma­ya­cak. Bu tür mes­lek­le­rin sa­de­ce ti­ca­ri ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­me­si, bun­la­rın bir kül­tü­rel zen­gin­lik ola­rak dev­let eliy­le ya­şa­tıl­ma­sı ge­re­kir. Ama ma­ale­sef bu ya­pıl­mı­yor, bel­ki de bin yı­lın bi­ri­kim­le­ri göz gö­re gö­re yok olu­yor. Bu hak­sız re­ka­bet­ten ya­şa­dık­la­rı zor­luk­la­rı an­la­tan Bur­sa Ka­pa­lı­çar­şı ve Han­lar Böl­ge­si Es­na­fı Plat­for­mu Baş­ka­nı Dr. Meh­di Kam­ruz hak­lı ola­rak yet­ki­li­le­re, “Kra­li­çe ge­lin­ce bi­ze mi ge­ti­ri­yor­su­nuz, yok­sa alış­ve­riş mer­kez­le­ri­ne mi?” di­ye so­ru­yor. Ge­len bü­tün dev­let adam­la­rı­nın, ya­ban­cı li­der­le­rin ken­di dük­kan­la­rı­na ge­ti­ril­di­ği­ni, kül­tü­rü­mü­zün, sa­na­tı­mı­zın yü­za­kı olan eser­le­rin an­cak bu dük­kan­lar­da bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten Dr. Meh­di Kam­ruz, bu­na rağ­men zor gün­le­rin­de yet­ki­li­ler­den des­tek gö­re­me­dik­le­ri­ni, ta­ri­hî mes­lek ve sa­nat­la­rın tü­ken­me teh­li­ke­si al­tın­da ol­du­ğu­nu söy­le­di. 3 bin ci­va­rın­da es­na­fın bu­lun­du­ğu Ka­pa­lı Çar­şı ve Han­lar böl­ge­sin­de, Va­kıf­la­ra ait dük­kan­la­rın ki­ra­la­rı­na is­te­nen anor­mal ar­tış da an­la­şı­la­mı­yor. “Dük­kan­la­rın iş ya­pa­ma­dı­ğı bir za­man­da ya­pı­lan anor­mal zam­lar, bir­çok dük­ka­nın ka­pan­ma­sı­na yol aça­bi­lir” di­yen es­naf, ken­di­le­ri­nin de ta­rih ve kül­tü­rü­mü­ze hiz­met et­tik­le­ri­ni, bir ba­kı­ma ka­mu hiz­me­ti ver­dik­le­ri­ni, hiç ol­maz­sa ki­ra ar­tış­la­rın­da da­ha in­saf­lı olun­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ha­tır­lat­tı­lar. Bu­ra­dan Kül­tür Ba­ka­nı­mız Sa­yın Er­tuğ­rul Gü­nay’a ses­len­mek is­ti­yo­rum; na­di­de sa­nat­la­rı­mı­zı ve bun­la­rı ba­rın­dı­ran dük­kan­la­rı lüt­fen ko­ru­yun, des­tek­le­yin. Va­kıf yet­ki­li­le­ri­nin de da­ha an­la­yış­lı ol­ma­la­rı ge­re­kir. >> Tra­fik ca­na­var­la­rı­na hak et­tik­le­ri ce­za ve­ril­sin 15 Ara­lık 2008’de, Ma­lat­ya mer­kez­de çok üzü­cü ve bi­zi de­rin­den ya­ra­la­yan bir ha­ber­le yı­kıl­dık. Am­ca­mın 34 ya­şın­da­ki kı­zı Sev­gi, evi­nin önün­de­ki yol­da, kar­şı­dan kar­şı­ya ge­çer­ken, bir tra­fik ca­na­va­rı­nın çarp­ma­sı ile ha­ya­ta göz­le­ri­ni yum­du. Acı­mız çok bü­yük. O ka­dar hız­lı ara­ba kul­lan­mış ki, Sev­gi’mi­zin ba­şı ve bey­ni pat­la­mış­tı, çarp­ma­nın ve hı­zın et­ki­si ile. Ama da­ha da kö­tü­sü, 16 Ara­lık 2008’de bi­zi sar­san bir baş­ka ha­ber­le da­ha çok yı­kıl­dık ai­le­ce; am­ca­mın kı­zı Sev­gi’ye çar­pan sü­rü­cü, yak­la­şık 2 ay ön­ce bir baş­ka ya­ya­yı ağır ya­ra­la­mış, ama eli­ni ko­lu­nu sal­la­ya­rak do­laş­ma­ya de­vam et­miş. Za­ma­nın­da ada­let ye­ri­ni bul­say­dı, bel­ki bu fa­ci­a ya­şan­ma­mış ola­cak­tı, Sev­gi’miz dün­ya­ya sev­gi ile bak­ma­ya de­vam ede­cek­ti. Lüt­fen ar­tık cay­dı­rı­cı ce­za­la­rın ve­ril­me­si sağ­lan­sın, ocak­la­rı sön­dü­ren­ler or­ta­lık­ta do­laş­ma­sın. Or­han Ka­ra­koç-MA­LAT­YA >> TL ve 200 li­ra­lık bank­not­lar 1.1.2009’da 200 li­ra­lık bank­not­lar me­ri­ye­te gi­re­cek­miş. TL’den YTL’ye ge­çiş çok ba­şa­rı­lı ol­du, eme­ği ge­çen her­ke­se te­şek­kür et­mek la­zım. Şim­di de ‘Y‘nin atıl­ma­sı doğ­ru­dur. Ama 100 TL var­ken, 200 TL’nin çı­ka­rıl­ma­sı yan­lış­tır. 1960’lı yıl­lar­da ho­ca­la­rım (İn­şal­lah ha­yat­ta­dır­lar), Ma­li­ye Ho­cam Sa­yın Na­zi­re Sa­ra­çoğ­lu ve Eko­no­mi Ho­cam Sa­yın Na­zif Öner, yıl­lar­ca bi­ze, “pa­ra bi­ri­mi ra­ka­mı bü­yü­dük­çe de­ğe­ri dü­şer” di­ye öğ­ret­ti­ler. ABD’nin en bü­yük pa­ra­sı 50 do­lar iken, bu ül­ke dün­ya eko­no­mi­si­ne ha­kim­di. 100’lük do­lar­lar çı­kın­ca bo­ca­la­dı. Pa­ra bi­rim ra­ka­mı yük­se­lin­ce köy­lü, es­naf, iş­çi, me­mur ve emek­li fay­da gör­mez. 200 TL sak­la­ya­cak ba­ba­yi­ğit bu ke­sim­ler­de pek bu­lun­maz. Pa­ra­sı çok ola­na ko­lay­lık­tır, say­ma ve sak­la­ma­da güç­lük çek­mez­ler. Bu var­lık­lı ke­si­min dı­şa­rı­ya 200 mil­yar do­lar ci­va­rın­da borç­la­rı var­dır. Bu­nu dev­le­te IMF bas­kı­sıy­la ödet­mek için bir an ön­ce IMF ile an­laş­ma ya­pıl­ma­sı­nı is­ti­yor­lar. Âde­ta ha­raç is­ter gi­bi, ya pa­ra ve­rir­si­niz, ya da iş­çi çı­ka­rı­rız di­yor­lar. Bu şan­taj­la­ra bo­yun eğil­me­me­li... Tah­sin Ko­loğ­lu-SAM­SUN BİZE DAİR Da­ha iyi bir Türkiye için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; beh­cet.fa­ki­hog­lu@tg.com.tr Tel: (0212) 454 38 22 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si-Ye­ni­bos­na/İST.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT