BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şubat fiyatlarının düşündürdükleri

Şubat fiyatlarının düşündürdükleri

Devlet İstatistik Enstitüsünün bildirdiği rakamlara göre Şubat ayında Toptan Eşyada fiyatlar % 4.1, Tüketicide ise, % 3.7 oranında arttı.Devlet İstatistik Enstitüsünün bildirdiği rakamlara göre Şubat ayında Toptan Eşyada fiyatlar % 4.1, Tüketicide ise, % 3.7 oranında arttı. Ocak ayında bu göstergeler sırasıyla % 5.8 ve % 4.9 idi. geçen sene Şubat ayında fiyatlar Toptan Eşyada % 3.4, Tüketicide ise % 3.2 nisbetinde yükselmişti. Yapılan açıklamaya göre Şubat ayı itibariyle son bir yıllık, enflasyon Toptan Eşyada % 67.5, tüketici fiyatlarında ise % 69.7 olarak belirlendi. Geçen yıl ise toptan eşya fiyatlarında yıllık artış % 48.3, tükticide ise % 63.9 olmuştu. Son bir ayda toptan eşya fiyatlarında ortalama artış % 4.1 olurken, bunun 0.6 puanı devletten, 3,5 puanı da özel sektörden kaynaklandı. Bütün bu rakamlar gösteriyor ki, fiyat artışlarında duraklama başlamış bulunmaktadır. Bu olay hükümetin benimsediği ve uygulamaya koyduğu ekonomik politikanın ürünü olan tedbir ve kararların fiyat hareketleri açısından arzu edilen sonuçlara “herhangi bir siyasi istikrarsızlık ya da beklentisi ortaya çıkmazsa” önümüzdeki aylarda erişileceğinin ilk işaretleridir. Ancak bu durum; ülkenin ekonomik problemleri yavaş yavaş kalkmaya başlıyor tarzında bazı kesimlerce ileri sürülen görüşlerin doğruluğunu teyid eder mahiyette değerlendirilmemelidir. Başka bir ifade ile, içinde bulunduğumuz ekonomik şartların oluşturduğu sorunlar sadece fiyat artışlarından ibaret değildir. Türkiye’nin ekonomik esas sorunu dengeli iktisadi kalkınmanın gerçekleşmesini engeleyen yanlış siyasi tutum ve davranışların neticesi olarak ortaya çıkan işsizlik ve dengesiz gelir dağılımıdır. Bunun da temelinde milli gelirin tasarrufa ayrılan kısmının, dolayısıyla yatırımların yeterli olmaması yatmaktadır. O halde kanaatimizce ülkemizin esas sorunu tasarruflarının yetersizliğidir. Bu tesbitin bir ayağını mecburi tasarruflar, başka bir deyimle vergiler, diğer ayağını da gönüllü tasarruflar teşkil etmektedir. Şu anda hükümetin benimsediği enflasyonla mücadelede her iki ayağın gerekli kıldığı tedbirler ve kararların alınmasına çalışılmaktadır. Bunlardan ikincisinin gerçekleşmesi şüphesiz daha süratle olacaktır. Ama vergi gelirlerinin artırılması daha doğrusu her gelir doğuran olaydan vergi alınır hale gelmesi zaman alacaktır. Çünkü yeterli vergi toplayabilmede 3 önemli faktör vardır. Bunlar sırasıyla mevzuat, vergi toplama teşkilatı ve ülkenin eğitim düzeyidir. Her 3 unsur da kanaatimizce aynı öneme sahiptir. Birindeki eksiklik vergi toplamada diğer faktörlerin etkinliğini azaltır. Bu sebeple genel manada kamu gelirlerindeki yetersizliğin giderilmesi, dolayısıyla ekonomik kalkınma gayretlerinin artması bu arada enflasyonun makul hıza inmesinin gerçekleşmesi oldukça zaman alacaktır. Bu vesileyle hemen belirtelim ki, bugünkü şartlarda Maliye, Hazine ve Devlet Plânlama Teşkilâtları arasında birbirini tamamlayan fonksiyon bütünlüğü büyük önem taşımaktadır. Başka bir deyimle her üç teşkilâtın da üzerlerine düşen görevleri tam olarak yapmaları gereği önemini korumaktadır. Kanaatimizce bu mevzuda bazı eksiklikler vardır. Bunlar giderildiği takdirde inanıyoruz ki, ülke ekonomisinde çağdaş anlayışa, toplumun büyük kesiminin beklentisine uygun bir iktisadi düzelme gerçekleşecektir. Bizce bu mevzuya, hükümetin büyük önem vermesi gerekmektedir. Bunun yolu da, Yüksek Plânlama Kurulu’nun kalkınmanın ve fiyat istikrarının gereği olan, karar ve tedbirlerin alınmasında kendine düşen gayret ve özeni göstermesidir. Bu alanda 1961-1964 arasında İnönü ve 1975-1977, 1979-1980 Demirel hükümetleri dönemlerinde Yüksek Plânlama Kurulu’nun yaptığı büyük hizmetler vardır. Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarı olarak görev yaptığımız için bilerek yazıyoruz, o zamanki Yüksek Plânlama Kurulu toplantılarına ait teyp bantları çözülse bugün için ders alınacak çok değerli hususlar ve gerçekler ortaya çıkacaktır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT