BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TV Magazin

TV Magazin

Sicilyalı Türüt ... ‘Asya motifleri derliyorum’ ... Ak sakallý star ... Hocasý ona güveniyor... “Þair deðilim” ... Vokalist Bengü albüm çýkardý ... Küçük Müslüm’e büyük destek ... Onur Akýn geliyor ...Sicilyalı Türüt Mafya babasý oldu Karadeniz’in Ricky Martin’i Ýsmail Türüt, TGRT için çektiði “Tirvana” dizisinde bu defa da “Mafya Babasý” olarak ekranlarýmýza gelecek. Dizide “Ali Reis” tiplemesiyle izlediðimiz ünlü sanatçý’nýn dizide mafya babasý benzeri Veli ortaya çýkýnca bu karakteri de canlandýrmak Ýsmail Türüt’e düþtü. Rolüne ýsýndý Fötr þapkasý, atkýsý ve siyah gözlükleriyle rolüne hemen ýsýnan ünlü sanatçý çok çalýþmaktan þikayetçi.. Dizide þimdi iki rolü birden oynayacak olan Ýsmail Türüt, “Çalýþmaktanbu sene ayaðýmý denize sokamadým. Bu gidiþle de sokamayacaðým. Ama ne yapýp edeceðim bir hafta yaylalara çýkacaðým. Artýk dayanamýyorum” þeklinde konuþuyor. ‘Asya motifleri derliyorum’ Hayýrlý olsun da neden Kafkas ve Ortaasya motiflerine önem verdin?-Ben Karslýyým. Kimse farkýnda deðildir ama Kars bir taraftan Ýran, Diðer taraftan Ermenistan, Kuzey’den Gürcistan, güneyden Nahçývan ve Azerbaycan ile sýnýrdýr. Anadolu’nun doðuya açýlan kapýsý olan serhat þehri Kars bu kadar çok kültürle iç içe olunca ister istemez çevresinden çok etkileniyor. Ben de bu etkiden olacak, Kafkasya ve ortaasya folklor ve kültürüne son derece meraklýyým. Meraktan öte onlarý irdeledikçe altýnda hep gün ýþýðýna çýkarýlmamýþ deðerler buluyorum. -Kasetine isim olan “Hem Gavime Hem Gardaþa” bir Kýrým türküsü imiþ... Ailen tatar mý -Hayýr Benim ailem Azerilerin sünni olanlarýndan... Bilindiði üzere Azerilerin þii olanlarý da vardýr. Bizim ailemiz Sünni Azerilerdendir. Uzun yýllar önce serhat þehri Kars’a gelmiþ ve yerleþmiþler. Ama Kýrým da bizim Ortaasya ve Kafkaslardaki bir parçamýz. O Yüzden çok sevdiðim bu türküyü albüme aldým. -Gerek fotograflarýnda gerekse sohbetlerinde farklý bir format çiziyorsun? -Ben Türk Halk Müziðinin hizmetinde olmayý erdem kabul eden bir kiþiyim. Ýcracý olmaktan daha çok derlemeci olarak anýlmayý tercih ederim. Çok zengin kaynaklarýmýzdaki Türk Halk Müziði motiflerinin ortaya çýkarýlmasýný, bunun için gayret sarfedilmesini çok istiyorum. Kendimi de bu konuda bir misyoner kabul ediyorum. -Albümün ne zaman çýktý. -Yeni çýktý. Promosyon çalýþmalarýna baþladýk. Aðustos ayýnýn ilk haftasý itibariyle çalýþmalara hýz vermek istiyoruz. Tamamý anonim ve herkesin bildiðini sandýðýmýz türküleri halkýmýzýn çok seveceðine inanýyoruz. -Yolun ve bahtýn açýk olsun. -Teþekkür ederim. Ak sakallý star Anadolumuzun birbirinden güzel ezgilerini kendi çaldýðý sazýn eþliðinde, davudi sesiyle yorumlayan ünlü sanatçý Musa Eroðlu, verdiði her konserde dinleyenleri mestediyor. Adýyaman’ýn Tut ilçesinde geçtiðimiz günlerde yapýlan 2. Tut Kültür ve Sanat Festivali’ne katýlan Eroðlu, aralýksýz iki saat süren konserinde izleyicileri mestetti. Kendine özgü muhteþem sesi ve yorumuyla birbirinden güzel eserleri aralýksýz seslendiren Eroðlu’na, hemen hemen her türküsünde izleyiciler eþlik etti. Hocasý ona güveniyor Ýstanbul Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarý hocalarýndan Emel Þenocak sesi güzel ve piyasada iþ yapabilecek þarkýcý adaylarýna da yardýmcý oluyor. Daha öðrenciyken öðretmeye baþlayan Emel Þenocak son dönemde meþhur olan Ebru Yaþar, Ebru Pala, Osman Öztekin gibi þarkýcýlara da þan ve solfej dersleri vermiþ... Ünlü hoca tevazuyu ise hiç eksik etmiyor. “Þair deðilim” Osman senin için “Þiir gibi türkü söylüyor” diyorlar O benim sesimin sound’umun formu. Ben þarký söylüyorum. Þiir okumuyorum. Ben þarkýcýyým. Þarkýlarýmý kendi sesimle okuyorum. Sesim diðer þarkýcýlardan farklý ise kusur benim deðil. Ben böyle olmasýndan da mutluyum. -Þarkýcýlýk nereden çýktý? -Ben Urfalýyým. Kendimi bildim bileli “Urfa Sýra Geceleri”nde her zaman yerimi aldým. Önce çocuk sanatçý sonra icracý olarak oralarda olmaktan büyük tad aldým. Gün geldi sesimin güzelliðini gören ustalarým beni albüm yapmam için zorladý. Ýstanbul’a geldim baktým ki benim þan ve solfej eðitimi konusunda çok eksiklerim var. Albümden önce tekrar öðrenciliðe döndüm ve ders almaya baþladým. -Kimlerden aldýn? ÝTÜ Devlet konservatuarý hocalarýndan Emel Þenocak bana ders verdi. sesimin farklýlýðýný o da söyledi. “Tamam” denildiði noktadan sonra da albüme soyunduk. -Ne kadar oldu? -2 ayý aþtýk. Albümde özgün eserler var. Parçalarýn birinin söz ve müziði bana ait. Birinin ise sadece müziðini ben yaptým. “Aðlayýnca Biraz” adlý parçaya da klip çektik. Þimdi ikinci klibi “Zilli Avrat” adlý parçaya çekmeye hazýrlanýyoruz. -Yolun ve albümünün bahtý açýk olsun -Teþekkür ederim. Çok çalýþýyorum ama biraz desteðe ihtiyacým var. Vokalist Bengü albüm çýkardý Aileden sanatçý Kenan Doðulu’nun uzun süre vokalistliðini yapan Bengü ilk albümünü çýkardý. Kenan Doðulu’nun büyük desteði ve titizlikle hazýrlanan albümde Yýldýz Tilbe, Þehrazat, Ufuk Yýldýrým, Yaþar, Ümit Sayýn gibi sanatçýlarýn eserleri yer alýyor. Müziklerinin tamamý Kenan Doðulu tarafýndan yapýlan albümde “Sen Bir Çiçeksin” adlý parça çok sevildi. Ozan Doðulu’nun düzenlemelerini yaptýðý vokalist Bengü’nün albümü “Hoþ Geldin” kendinden çok sözettireceðe benziyor. Küçük Müslüm’e büyük destek Hangi sanatçýya müziðe ne zaman baþladýnýz diye sorsanýz, “Çok küçük yaþlarda” diye cevap verir. Ama o yaþlarda meþhur olmamýþtýr o insan. Artýk küçük yaþta meþhur olan sanatçýlarýmýz her geçen gün artýyor. Küçük Emrah, Küçük Ceylan onlar büyüdü. Þimdi, Küçük Onur, Küçük Ýbo, Yudum gibi sanatçýlar var gündemde... Müziðin beþiði Þanlýurfa’dan bir küçük sanatçý daha yetiþiyor: Küçük Müslüm (Müslüm Yýldýrým). Türk Halk Müziði’ne meraklý olan Küçük Müslüm’e destek ise Þanlýurfa’nýn yetiþtirdiði ünlü seslerden “Sýra Geceleri”nin vazgeçilmez ustasý Kazancý Bedih ile bestekar Abdullah Balak’dan geldi. Küçük Müslüm’ün ilerisi için umut vadettiðini söyleyen ustalar Küçük müslüm’den çok umutlular. Þanlýurfa’daki sýra gecelerine katýlarak türkü okuyan Küçük Müslüm, “Ustalarýmdan eðitim alýyorum. Müzik alanýnda baþarýlý olacaðýma inanýyorum” þeklinde konuþuyor. Onur Akýn geliyor Altýncý albümü “Asi ve Mavi” ile büyük ses getiren protest çaðdaþ þarkýcý Onur Akýn, bu albümün keyfini çýkarýrken yedinci albümü için çalýþmalara da baþladý. Ünlü Türk Halk Müziði sanatçýsý Onur Akýn yedinci albümü “Ey Hayat”ý Eylül ayýnda çýkarmayý planlýyor. Müzik yönetmeni Ahmet Koç ile çalýþmalarýný sürdüren Onur Akýn halk konserlerinden fýrsat buldukça stüdyoya girip parçalarýný okuyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT