İSMAİL SONSUZ ANKARA

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz hafta açıkladığı 'taşerona kadro' müjdesinden sonra hazırlık yoğunlaştırıldı. Hangi kurumda çalışanların kadroya alınacağı, taşıması beklenen şartlar ve gelecekte verilecek haklar konusunda merak edilenlere ilişkin tüm cevaplar, hazırlanan kılavuzda anlatıldı. Başında Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker’in bulunduğu AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan kılavuzda verilen bilgiye göre, genel bütçeli idareler, "düzenleyici ve denetleyici kurumlar", "sosyal güvenlik kurumları ile bağlı döner sermayeli idareler", "il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlar”, “özel kanunlarla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları”nda çalışan işçiler kapsamda olacak. Kamuda hem asıl işlerde ve hem de yardımcı işlerde çalışan yaklaşık 720 bin işçi bu haktan yararlanacak.
KİME VAR, KİME YOK?
Kılavuzda, kapsam dışında kalacak kişilere ilişkin şartlar da belirleniyor. Buna göre, tasarının Meclis'e sevk edildiği tarih itibarıyla çalışıyor olmak, kapsamdaki idarelerde 1 Kasım itibarıyla çalışıyor olmak, yaş hariç devlet memurluğuna atanmak için gerekli şartları taşımak, emekli aylığı almaya hak kazanmamış, 65 yaşını doldurmamış olmak, haftalık çalışma saatinin tamamında idareye ait işlerde çalışıyor olmak kriterlerine dikkat çekildi. Dava açma dahil her türlü haktan feragat etme şartı belirtilen kılavuzda, terör suçları ile Anayasal düzenin işleyişine karşı işlenmiş suçlarla ilgili kavuşturma geçirmemiş olma şartı da belirtildi.
GEÇİCİLER KAPSAM DIŞI
Kılavuzda, hangi işlerin kapsama girdiği de sıralandı. Bu kapsamda, süreklilik arz eden (12 ay) hizmetlere ilişkin işlere işaret edildi. "3 aylık veya 6 aylık bir çalışma dönemi için geçici işçi olarak çalıştırılan kişiler bu haktan faydalanamayacaktır" denildi. Ayrıca, "Özel sözleşmeli personel modeli" tanımlanırken, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın taşeron işçilerin atamalarının yapılabilmesi için yeni oluşturulan çalışma modeli" ifadesi kullanıldı. Sözleşme süresi 3 yılı geçmemek üzere imzalanacak.

Sözleşmeler üçer yıllık dönemi kapsayacak

Bakanlık tarafından hazırlanan kılavuzda, merak edilen unsurlar şöyle sıralandı:
¥ Personel, "özel sözleşmeli personel" unvanlı pozisyona atanacak.
¥ Sözleşme dönemi üçer yıllık periyotlar olarak düzenlenecek.
¥ Sosyal güvenlik yönünden 4/a’lı (SSK) olunacak.
¥ Memur sendikaları kapsamında toplu sözleşme hakkı bulunacak.
¥ Aynı işte ve aynı özlük haklarıyla çalışmaya devam edecek, maaş ve özlük hakları taşeron firmalar yerine kamu kurumları tarafından yerine getirilecek.
¥ 01.01.2016 tarihi itibarıyla ödenmekte olan ücret ve diğer mali haklar esas alınacak.
¥ 4/B’li sözleşmeli personelin yararlandığı aile ve yiyecek yardımları gibi sosyal haklardan aynen yararlanacak.
¥ İhale sözleşmesine göre, varsa fazla mesai ücreti ile sosyal hakları dikkate alınmayacak.
¥ Hizmet özelliğine göre sınav yapılacak, bu kişilerin güvenlik soruşturması önemli olacak.
¥ Yasal düzenlemeden itibaren 30 gün içinde çalışılan idareye yazılı başvurulacak.
¥ Başvuru bitiminden itibaren 3 ay içinde idare başvuruyu inceleyerek şartları taşıyıp taşımadığını belirleyecek.
¥ Belediyeler ve özel idarelerdeki taşeron işçileri için, bu kurumların kuracağı şirketler aracılığıyla istihdam sağlanacak.