Gi­re­sun ve T­rab­zon’da ba­sı­lan ve dö­ne­min ö­nem­li Os­man­lı­ca ga­ze­te­le­ri­ni top­la­ya­rak ko­lek­si­yon o­luş­tur­ma­ya baş­la­yan Men­te­şe­oğ­lu, da­ha son­ra Os­man­lı coğ­raf­ya­sı­nın çe­şit­li böl­ge­le­rin­de ba­sı­lan ga­ze­te­le­ri ko­lek­si­yo­nu­na da­hil et­ti. Ko­lek­si­yon yap­ma­nın bir tut­ku ol­du­ğu­nu i­fa­de e­den Hü­se­yin Ga­zi Men­te­şe­oğ­lu, Os­man­lı­ca ga­ze­te­le­ri gü­nü­müz­de bul­ma­nın ne­re­dey­se im­kan­sız ha­le gel­di­ği­ni söy­le­di. Ga­ze­te­le­rin ki­tap ve­ya baş­ka ob­je­ler gi­bi ko­lay ko­ru­na­ma­dı­ğı­nı an­la­tan Men­te­şe­oğ­lu, “Bu­gün na­sıl gün­lük bir ga­ze­te­yi       o­ku­yup bir ke­na­ra a­tı­yor­sak o dö­nem­de de bu ya­pıl­mış. Ga­ze­te­le­rin ken­di ar­şiv­le­ri ve dev­let ku­rum­la­rı dı­şın­da ga­ze­te­ler ko­run­ma­mış. Bu ne­den­le is­mi çok du­yu­lan an­cak bir tür­lü u­la­şa­ma­dı­ğım on­lar­ca ga­ze­te var” di­ye ko­nuş­tu. ­Ko­lek­si­yo­nu­na, ön­ce­lik­le Gi­re­sun’da ba­sı­lan ga­ze­te­ler­le baş­la­dı­ğı­nı an­la­tan Men­te­şe­oğ­lu, “Rah­met­li ba­bam Er­den Men­te­şe­oğ­lu’n­dan ka­lan bir a­lış­kan­lık. Ba­bam ye­rel ta­rih a­raş­tır­ma­la­rı ü­ze­ri­ne ki­tap­lar ya­zar ve çe­şit­li bil­gi ve bel­ge top­lar­dı. Bu­ra­dan ge­len bir a­lış­kan­lık­la ben de Gi­re­sun fo­toğ­raf­la­rı­nın ko­lek­si­yo­nu  i­le baş­la­dım ve bu­gün Gi­re­sun ve T­rab­zon ba­sın ta­ri­hi­ne ı­şık tu­ta­cak ha­tı­rı sa­yı­lır bir ar­şi­ve sa­hip ol­dum. Ön­ce Gi­re­sun’da ba­sı­lan ga­ze­te­le­rin ko­lek­si­yo­nuy­la baş­la­dım ve da­ha son­ra Gi­re­sun T­rab­zon’a bağ­lı bir şe­hir ol­du­ğu i­çin T­rab­zon’da Gi­re­sun i­le il­gi­li çı­kan ha­ber­le­rin yer al­dı­ğı ga­ze­te­le­ri top­la­ma­ya baş­la­dım. Da­ha son­ra i­se ül­ke­nin dört bir ta­ra­fın­da çı­kan ba­zı ga­ze­te­le­rin ko­lek­si­yo­nu­na ka­dar git­ti bu me­rak. Hat­ta Gi­re­sun i­le il­gi­li ha­be­rin yer al­dı­ğı 1922 ta­rih­li T­he New York Ti­mes ga­ze­te­si da­hi ko­lek­si­yo­nu­mun bir par­ça­sı­dır” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Elle yazılmış gazete

Ko­lek­si­yo­nun­da yer a­lan ba­zı ga­ze­te ve der­gi­ler­le il­gi­li de bil­gi ve­ren Men­te­şe­oğ­lu; “Be­nim i­çin ko­lek­si­yo­num­da yer a­lan her ob­je de­ğer­li­dir. A­ma en ö­nem­li­si ta­bi ki Gi­re­sun’da el­le ya­zı­la­rak çı­kar­tı­lan 1920 ta­rih­li Gi­re­sun I­şık Ga­ze­te­si’dir. Bu ga­ze­te ta­ma­men Os­man­lı­ca o­la­rak el­le ya­zıl­mış, re­sim­len­di­ril­miş bir ga­ze­te­dir. Bu­nun bir baş­ka ör­ne­ği­ni bul­mam bu­gün müm­kün de­ğil­dir. Bu­nun­la bir­lik­te yi­ne ko­lek­si­yo­num­da yer a­lan 1910 ta­rih­li Gi­re­sun Vi­la­yet ga­ze­te­si yi­ne o ta­rih­le­re a­it I­şık Ga­ze­te­si, Ge­dik­ka­ya Ga­ze­te­si. Genç Ses­ler, İz­ler, I­şık der­gi­le­ri yer al­mak­ta­dır. 1920’li yıl­la­ra a­it Ye­şil­gi­re­sun Ga­ze­te­si, Gi­re­sun’da çı­kan Ka­ra­de­niz Ga­ze­te­si bu­lun­mak­ta­dır. Bun­la­rın ya­nı sı­ra 1895 ta­rih­li T­rab­zon Ga­ze­te­si, 1920’li yıl­la­ra a­it T­rab­zon İk­bal, T­rab­zon İs­tik­bal, T­rab­zon Halk ga­ze­te­le­ri bu­lun­mak­ta­dır. Ay­rı­ca Gi­re­sun’la il­gi­li ha­ber­le­rin yer al­dı­ğı Er­zu­rum Al­bay­rak, Va­kit, Son Sa­at, Tev­hit­-i Ef­kar ve T­he New York Ti­mes ga­ze­te­le­ri de ko­lek­si­yo­num­da yer al­mak­ta­dır. Hat­ta bu ga­ze­te­le­rin i­çe­ri­sin­de Ti­re­bo­lu­lu o­lan Şe­hit Bin­ba­şı Hü­se­yin Av­ni Al­pas­lan’ın Er­zu­rum Al­bay­rak ga­ze­te­sin­de ‘Ot­çu Gö­çü’ ma­ka­le­le­ri da­hi bu­lun­mak­ta­dır. T­he New York Ti­mes ga­ze­te­si ha­riç di­ğer­le­ri­nin ta­ma­mı Os­man­lı­ca ga­ze­te­ler­dir ve bu ga­ze­te­ler 1895 i­le 1923 ta­rih­le­ri a­ra­sın­da çı­kan ga­ze­te­ler­dir” de­di.