Sa­ba­hın er­ken sa­at­le­rin­de, baş­ta Is­par­ta Va­li­si Vah­det­tin Öz­kan ol­mak ü­ze­re bütün Is­par­ta protokolü gül bah­çe­sin­de gül top­la­dı ve çift­çi­le­rin ka­tı­lı­mı i­le sek­tö­rün problemleri  ye­rin­de e­le a­lın­dı. Gül bah­çe­sin­de a­çık­la­ma ya­pan Va­li Öz­kan, şun­la­rı söy­le­di: “Dün­ya­da gü­lün yüz­de 60-65’lik kıs­mı Is­par­ta’da ü­re­ti­li­yor. Gül­de tu­rizm a­çı­sın­dan ö­nem­li bir ha­re­ket­li­lik var. Bu an­lam­da çift­çi­le­ri­mi­zin des­tek­len­me­si, gül bah­çe­le­ri­nin genç­leş­ti­ril­me­si ö­nem ta­şı­yor. Bu­gün gül top­lar­ken ay­nı za­man­da gü­lün top­lu­mu­muz­da­ki ye­ri­ni de an­lı­yo­ruz. Is­par­ta’da yak­la­şık 12 bin ki­şi gül­den e­vi­ne ek­mek gö­tü­rü­yor. Gü­lün ye­tiş­ti­ril­me­si, sa­na­yi­si ve dün­ya ge­ne­lin­de ye­ni mar­ka o­luş­tu­rul­ma­sı ko­nu­la­rın­da ça­lış­malar yapıyoruz. Tu­rizm a­çı­sın­dan da gül çok ö­nem­li, Is­par­ta i­çin bü­yük bir gelir kaynağı.”