BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Müziğe dâir birkaç kelime...

İstikamet
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki: “Rahmet melekleri, köpek ve çan bulunan kâfileye yaklaşmaz.”
 
Müzik hakkında dün bazı açıklamalar yapmıştık; bugün birkaç kelime daha ilâve etmek istiyoruz. Sevgili Peygamberimiz buyurmuştur ki:
“Rahmet melekleri, köpek ve çan bulunan kâfileye yaklaşmaz.” [Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî] 
“Ceres [çan, zil, çıngırak], şeytânın mizmârıdır [çalgısıdır]. [Müslim, Ebû Dâvûd, Nesâî]
“Şarkıcı ve çalgıcı kadınlar çoğaldığı ve içkiler mubâh gibi içildiği zaman, bazı belâlara marûz kalınır.” [Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn-i Mâce, İmâm Ahmed] 
 “Şarkıcı kadınlar ve çalgı âletleri çoğaldığı, bu ümmetin sonra gelenleri [türediler], önceki âlimleri kötüledikleri zaman bazı belâları bekleyiniz.” [Tirmizî] 
“Rahmet melekleri, ceres [çan, zil, çıngırak] bulunan yere girmezler.” [Nesâî]
“Cenâb-ı Hak, zurna, gırnata, ûd, def gibi bütün çalgı âletlerini, câhiliyet döneminde tapınılan putları kaldırmamı emretti.” [İmâm Ahmed] 
“Kur’ân, mizmârlardan okunduğu zaman ölebilirsen öl.” [Taberânî]
“İlk teğannî eden şeytândır.” [Taberânî]
“Şarkıcı kadının aldığı para harâm olduğu gibi, onu dinlemek ve yüzüne bakmak da harâmdır. Harâmla beslenen vücûda Cehennem ateşi lâyıktır.” [Taberânî] 
“Mûsikî, kalbde nifâk hâsıl eder.” [Beyhekî] 
“Sesini ğınâ ile yükseltene şeytân musallat olur.” [Deylemî] 
“Çalgıları yok etmek için gönderildim.” [Ebû Nuaym] 
“Kur’ânı, mizmârlardan okuyanlara Allah lanet eder.” [Müsâmere]  
Şeyhul-islâm Ahmed İbn-i Kemâl Paşa “Kırk Hadîs” kitâbında buyuruyor ki:
“Mizmârları kırmak ve hınzîrları öldürmek için gönderildim” hadîs-i şerîfindeki mizmâr, bütün çalgı âletleridir. Bu hadîs-i şerîf, her çeşit çalgıyı ve domuz eti yemeyi yasak etmektedir.
İbn-i Hibbân’ın bildirdiği bir hadîs-i şerîfte, Resûlullah, develerin boyunlarındaki ceresleri [çanları] çıkarmıştır. Halbuki çan şehveti tahrîk etmez. Çan bulunan yere rahmet melekleri girmiyor. Artık çalgıyı, çalgı âletlerini siz düşünün.
Yukarıda mûsikînin, çalgıların harâm olduğunu âyet ve hadîslerle bildirdik. Şimdi de âlimlerin kitaplarından ve sözlerinden bazı örnekler verelim:  
“Çalgı çalmanın harâm olduğu, icmâ ile bildirildi.” (Makâmât-ı Mazheriyye) 
"Müzik bütün dînlerde büyük günâhtır." (ed-Dürrü’l-müntekâ)
“İncîl’in yasakladığı müziği, sonradan papazlar Hıristiyânlığa soktular.” (Mevâhib-i Ledünniye şerhi Zerkânî) 
İmâm-ı Rabbânî hazretleri buyuruyor ki: İmâm Zıyâeddîn-i Şâmî, ed-Dürerü'l-Mültekıta kitâbında, “Hiçbir âlim, teğannîye mubâh dememiştir” buyurdu. (I / 266) 
"Her çeşit çalgı dinlemek harâmdır." (Fetâvâ-i Bezzâziyye, Hadîka, Ahlâk-ı Alâiyye) 
"Kur’ân-ı kerîmi mûsikî perdelerine uydurarak okumak harâmdır." (Bezzâziyye) 
"Teğannî harâmdır." (et-Tıbbü’n-nebevî) 
"Teğannî ile okuyan bir imâmın arkasında kılınan namazın iâdesi gerekir." (Halebî)  
"Çalgı çalarak veya oyun arasında Kur’ân okuyan kâfir olur." (Terğîbü’s-salât) 
"Tasavvuf müziği diye bir şey yoktur. Müzik, nefsin gıdâsı, rûhun zehiridir, kalbi karartır." (Dürrü’l-meârif) 
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
619934 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/619934.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT