BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Prim borcunda yöneticilerin sorumluluğu

Prim borcunda yöneticilerin sorumluluğu

Soru: R.M - Antalya: Şirketimizin devlete karşı olan yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için azami özeni gösteriyoruz. Ancak ekonomik kriz sebebiyle son bir yıl içinde vergi ve SSK primlerimizi düzenli ödeyemez durumdayız. Hatta şirketimiz varlık yokluk mücadelesi veriyor.Soru: R.M - Antalya: Şirketimizin devlete karşı olan yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için azami özeni gösteriyoruz. Ancak ekonomik kriz sebebiyle son bir yıl içinde vergi ve SSK primlerimizi düzenli ödeyemez durumdayız. Hatta şirketimiz varlık yokluk mücadelesi veriyor. Ödenmeyen primlerden dolayı şirket yöneticilerinin sorumluluğu hakkında bilgi vermenizi istiyorum. Cevap:Bilindiği gibi 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 80. maddesinde “Sigorta Primlerinin Ödenmesi” başlığı ile primlerin tahsil edilme yöntemi ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Anılan maddenin 11. fıkrasında “Sigorta primlerini haklı sebepleri olmaksızın, birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde tahakkuk ve tediye etmeyen kamu kurum ve kuruluşlarının tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri mesul muhasip, sayman ile tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri kuruma karşı, işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur” hükmü yer almaktadır. Yasanın bu düzenlemesi ile bir tüzel kişinin üst düzey yöneticilerinin SSK’ya ödenmeyen prim borçlarından, işveren tüzel kişisi ile birlikte müteselsilen sorumlu tutulduğu açıktır. Sosyal Sigortalar Kurumu özel veya kamu sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin prim alacaklarının tahsilinde güçlükle karşılaşılması üzerine 1-73 ek sayılı genelge ile borç ihtarlarının şirket tüzel kişiliği ile birlikte şirketin yönetim kurulu üyesi, murahhas aza, genel müdür, müdür, şirketi temsile yetkili ortak, sorumlu muhasip gibi üst düzey yönetici ve yetkililerine yapılması ve alacakların bu kişilerden tahsili yoluna gidileceğini hükme bağlamıştır. Konuyla ilgili olarak Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin 26.9.2000 tarih, 2000/5121 esas ve 2000/6113 sayılı kararında özetle, SSK’ya olan prim borçlarından dolayı işveren şirketle birlikte şirketin karar ve işlemlerinin yürütülmesinde görevli ve yetkili olan şirket üst düzey yöneticilerinin de sorumlu olduğu belirtilmiştir. Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 80. maddesi doğrultusunda çıkarılan genelge ve bu maddeye dayanılarak Yargıtay tarafından verilen karar ile şirket üst düzey yöneticilerinin sorumluluğu pekiştirilmiştir. Yapacağınız işlemlerde bu hususları dikkate almanızı tavsiye ederim. Sorular ve cevaplar N.Hacaloğlu- İsteğe bağlı sigorta ile ilgili düzenleme 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 85. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddenin d fıkrasında “İsteğe bağlı sigortaya devam edeceğini belirtir müracaatın kurumca alındığı ayı takip eden ay başından başlayarak, her yıl için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmesi” gerektiği hüküm altına alınmıştır. Siz son iki yıl içinde isteğe bağlı sigorta primi ödemediğiniz halde çıkmak için dilekçe de vermemişsiniz. Şu an bir yıl ödeme mecburiyetiniz olduğuna göre önünüzde iki alternatif var. Eğer emekliliğinize bir yıl var ise, hemen isteğe bağlı sigortadan çıkış dilekçesi verin ve bir ay sonra tekrar başvurarak prim ödemeye başlayın. İkinci olarak geriye doğru iki yılı toplu olarak ödeyebilirsiniz. Ancak faizi ile birlikte tahsil edilir. Ayrıca bir yılı ödeyip bir yılı boş bırakamazsınız. Hamit Çelik-Bor: Verilerinize göre 25 yıllık sigortalılık süreniz 2010 yılında tamamlanacaktır. Yaş haddinize daha uzun süre olduğu için en erken bu tarihte emekli olabilirsiniz. SSK’dan emekli olabilmek için Bağ-Kur’dan ayrıldığınız tarihten itibaren en az 1260 gün (3.5 yıl) ödeme yapmanız gerekiyor. Askerlik borçlanması bu süreye dahil değildir. Ayrıca emekli olabilmeniz için gerekli olan gün sayısı önümüzdeki günlerde çıkacak olan kanun tarafından belirlenecektir. Şimdiden bir şey söylemek mümkün değildir. Durmuş K- G.Osmanpaşa: T.C.Emekli Sandığı emeklilik talebinizi 4447 sayılı yasa ile getirilen kademeli geçiş süreci hükümleri doğrultusunda geri çevirmiştir. Anayasa Mahkemesinin 4447 sayılı yasanın bu hükümlerini iptal ettiği gerekçeli kararı 23.11.2001 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır. 23 Mayıs 2002 tarihine kadar TBMM’sine yeni düzenleme yapması için süre verildi. Bu süre sonunda ne zaman emekli olabileceğiniz belirlenecektir. Merve Başa: Emekli olabilmeniz için öncelikle 20 yıllık sigortalılık sürenizi tamamlamanız gerekir. Ayrıca anayasa mahkemesinin iptal kararından sonra yeni yasanın getireceği yaş haddi ile ne zaman emekli olabileceğiniz netlik kazanacaktır. Yeni yasayı beklemek durumundasınız. Halil Taşkın-Tuzla: Verilerinize göre en erken 2006 yılında emekli olabilirsiniz. Ayrıca önümüzdeki günlerde çıkacak yasanın getireceği yaş haddine göre durumunuz açıklık kazanacaktır. Prim ödeme gün sayınızı artırmanızı tavsiye ederim. Zira 5000 gün emekli olabilmeniz için yetersiz gelebilir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT