BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Basın Kanunu Meclis’ten geçti

Basın Kanunu Meclis’ten geçti

Yayın yoluyla işlenen suçlardan eser sahibi sorumlu olacakANKARA - Basın yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kanun, basın özgürlüğünü ve bu özgürlüğün kullanımını düzenliyor. 5680 Sayılı Basın Kanunu’nu yürürlükten kaldıran Yeni Basın Kanunu’nda, “Basın özgürdür. Bu özgürlük, bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yapma hakkını içerir” hükmüne yer veriliyor. Basın özgürlüğünün kullanılması ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak, başkalarının şöhret ve haklarının, toplum sağlığının ve ahlakının, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, devlet sırlarının açıklanmasının veya suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla sınırlanabilecek. Süreli yayınlar Her süreli yayının bir sorumlu müdürü olacak. Sorumlu müdür, birden fazla ise her birinin sorumlu olduğu bölüm belirtilecek. Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları, süreli yayın sahibi olabilecek. Süreli yayın sahibi olabilmek için Türk vatandaşlığı gibi bir şart aranmayacak. Basılmış eserler yoluyla işlenen suç yayım anında oluşacak. Süreli ya da süresiz yayın yoluyla işlenen suçlardan eser sahibi sorumlu tutulacak. Süreli yayın sahibi, sorumlu müdür ve eser sahibi, bilgi ve belge dahil her türlü haber kaynaklarını açıklamaya ve bu konuda tanıklık yapmaya zorlanamayacak. Basılmış eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi zararlardan dolayı süreli yayınlarda eser sahibi ile yayın sahibi ve varsa temsilci, süresiz yayınlarda ise eser sahibi ile yayımcı, yayımcının belli olmaması halinde ise basımcı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacak. Düzeltme ve cevap hakkı Süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım yapılması halinde, bundan zarar gören kişinin yayım tarihinden itibaren 2 ay içinde göndereceği suç unsuru içermeyen, üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmayan düzeltme ve cevap yazısını, sorumlu müdür hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, günlük süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren 3 günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlayacak. Düzeltme ve cevabın yayımlanmasına ilişkin kesinleşmiş hakim kararına uymayan sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili hakkında, 10 milyar liradan 150 milyar liraya kadar ağır para cezası istenecek. Cezalar ağırlaştı Yasada 300 milyon liradan 150 milyar liraya kadar değişen miktarlarda ağır para cezaları da öngörüldü. Ancak cezalar, bölgesel ve yerel basın için düşük uygulanacak. Sorumlu müdür hakkında verilen ağır para cezasının ödenmesinden yayın sahibi de müteselsilen sorumlu olacak. Düzeltme ve cevap yazısının yayımlanmaması ya da buna ilişkin diğer koşulların yerine getirilmemesi durumunda hakim, masraflar yayın sahibi tarafından karşılanmak üzere bu yazının tirajı 100 binin üzerinde olan iki gazetede ilan şeklinde yayımlanmasına karar verebilecek. Cinsel saldırı, cinayet ve intihar olayları hakkında haber vermenin sınırlarını aşan ve okuyucuyu bu tür fillere özendirecek nitelikte yazı ve resim yayımlayanlar 1 miyar liradan 20 milyar liraya kadar ağır para cezasına çarptırılacak. Dağıtım ve satış yasağı Soruşturma için her türlü basılmış eserin en fazla 3 adedine Cumhuriyet Savcısı ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk kuvvetleri el koyabilecek. Soruşturma ve kovuşturmanın başlatılmış olması şartıyla Atatürk Aleyhine İşlenmiş Suçlar Hakkında Kanun, İnkılap Kanunları ve TCK ve Terörle Mücadele Yasası’ndaki devlet aleyhine işlenen suçlar ile ilgili olarak basılmış eserlerin tamamına hakim kararıyla el konulabilecek. Yasa ile basılmış eserler yoluyla işlenen ve bu kanunda öngörülen diğer suçlarla ilgili ceza davalarının, günlük süreli yayınlar yönünden 2 ay, diğer basılmış eserler yönünden 4 ay içinde açılması zorunlu hale getiriliyor. Bu süreler, basılmış eserlerin Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edildiği tarihten itibaren başlayacak. Düzeltme ve cevabın yayınlanmaması, basılmış eserleri engelleme, tahrip ve bozma durumundaki suçlar dışında kanunda öngörülen suçlar için hükmedilen para cezaları, hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilemeyecek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 86806
  % 0.85
 • 6.0487
  % -0.42
 • 6.7697
  % -0.56
 • 7.6879
  % -0.44
 • 250.482
  % -0.31
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT