BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çocuklarına zehirli yemek yedirdikten sonra intihar etti

Çocuklarına zehirli yemek yedirdikten sonra intihar etti

Af­yon­ka­ra­hi­sar’da, Si­nan­pa­şa il­çe­si­ne bağ­lı Kü­çük­hü­yük Bel­de Be­le­di­ye­sin­de iş­çi o­la­rak ça­lı­şan İs­met A’nın (42) e­şi Fat­ma A, bir­kaç ay ön­ce e­vi terk et­ti.Af­yon­ka­ra­hi­sar’da, Si­nan­pa­şa il­çe­si­ne bağ­lı Kü­çük­hü­yük Bel­de Be­le­di­ye­sin­de iş­çi o­la­rak ça­lı­şan İs­met A’nın (42) e­şi Fat­ma A, bir­kaç ay ön­ce e­vi terk et­ti. İs­met A, bu­nun ü­ze­ri­ne 4 ço­cu­ğuy­la, ba­ba­sı­nın e­vi­ne yer­leş­ti. Bir sü­re­dir bu­na­lım­da ol­du­ğu be­lir­ti­len İs­met A, ev­de ço­cuk­la­rı Şe­ri­fe (11), Hü­se­yin (10), E­mi­ne (8) ve Öz­can’a (5), fa­re ze­hi­ri kat­tı­ğı ye­me­ği ye­dir­dik­ten son­ra av tü­fe­ğiy­le in­ti­har et­ti. Ze­hir­le­nen ço­cuk­lar ev­de­ki ya­kın­la­rı ta­ra­fın­dan has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı. Ço­cuk­la­rın sağ­lık du­rum­la­rı­nın i­yi ol­du­ğu bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT