BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > HAMİ KOÇ: Başarının sırrı ‘güven’

HAMİ KOÇ: Başarının sırrı ‘güven’

İh­las Eği­tim Ku­rum­la­rı “2008-2009 Eği­tim-Öğ­re­tim Yı­lı De­ğer­len­dir­me Top­lan­tı­sı” İh­las Ko­le­ji Mar­ma­ra Ev­le­ri ve Bah­çe­li­ev­ler Kam­pu­sü’nde ya­pıl­dı. Ve­li­le­rin yo­ğun il­gi gös­ter­dik­le­ri de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan İh­las Eği­tim Ku­rum­la­rı Ge­nel Mü­dü­rü Ha­mi Koç, eği­tim öğ­re­tim fa­ali­yet­le­ri­ni pro­fes­yo­nel bir an­la­yış ve ama­tör bir ruh­la yü­rüt­tük­le­ri­ni kay­det­ti.İh­las Eği­tim Ku­rum­la­rı “2008-2009 Eği­tim-Öğ­re­tim Yı­lı De­ğer­len­dir­me Top­lan­tı­sı” İh­las Ko­le­ji Mar­ma­ra Ev­le­ri ve Bah­çe­li­ev­ler Kam­pu­sü’nde ya­pıl­dı. Ve­li­le­rin yo­ğun il­gi gös­ter­dik­le­ri de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan İh­las Eği­tim Ku­rum­la­rı Ge­nel Mü­dü­rü Ha­mi Koç, eği­tim öğ­re­tim fa­ali­yet­le­ri­ni pro­fes­yo­nel bir an­la­yış ve ama­tör bir ruh­la yü­rüt­tük­le­ri­ni kay­det­ti. Koç, “Seç­kin öğ­ret­men kad­ro­muz­la ge­ce­li-gün­düz­lü bir ça­lış­ma içe­ri­sin­de­yiz. Öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin bü­tün ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­cak ye­tiş­miş kad­ro ve fi­zi­ki im­kan­la­ra sa­hi­biz. Bı­ra­kı­nız or­ta­öğ­re­tim ku­rum­la­rı­nı pek çok üni­ver­si­te­yi im­ren­di­re­cek kam­püs­le­re sa­hi­biz” de­di. Tek­no­lo­ji­ye ve ya­ban­cı dil eği­ti­mi­ne çok önem ver­dik­le­ri­ni kay­de­den Koç, alı­nan ba­şa­rı­lar­la eği­tim­de çı­ta­yı yu­ka­rı­la­ra ta­şı­dık­la­rı­nı söy­le­di. Ha­mi Koç, 2007 ve 2008 OKS ve Özel Okul­lar Sı­na­vı Tür­ki­ye Bi­rin­ci­li­ği, 2006 ve 2007 ÖSS Tür­ki­ye Bi­rin­ci­li­ği, 2007 Ya­ban­cı Dil Sı­na­vın­da Tür­ki­ye İkin­ci­li­ği gi­bi birçok ba­şa­rı­yı son 3 yıl­da el­de ettik­le­ri­ni be­lirt­ti. Koç, bu ba­şa­rı­la­rı­nın sır­rı­nı, “Ku­rul­du­ğu­muz gün­de be­lir­le­nen he­def­ler” di­ye açık­la­ya­rak, “Oku­lu­muz; gü­ve­nin, em­ni­ye­tin, sev­gi-say­gı­nın, gü­ler yü­zün, ai­le sı­cak­lı­ğı­nı arat­ma­ya­cak at­mos­fe­rin har­man­lan­dı­ğı yer­dir” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95467
  % 1.47
 • 4.7562
  % -0.77
 • 5.5794
  % -0.59
 • 6.2578
  % -0.5
 • 188.328
  % -0.84
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT