BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > “Aile yapısı sağlam hâle getirilmeli”

“Aile yapısı sağlam hâle getirilmeli”

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın e­şi E­mi­ne Er­do­ğan, par­ti ge­nel mer­ke­zin­de 23. Dö­nem Ge­niş­le­til­miş Mil­let­ve­ki­li Eş­le­ri Top­lan­tı­sı kap­sa­mın­da, mad­de ba­ğım­lı­lı­ğı ko­nu­su­na i­lişkin bir ko­nuş­ma yap­tı.Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın e­şi E­mi­ne Er­do­ğan, par­ti ge­nel mer­ke­zin­de 23. Dö­nem Ge­niş­le­til­miş Mil­let­ve­ki­li Eş­le­ri Top­lan­tı­sı kap­sa­mın­da, mad­de ba­ğım­lı­lı­ğı ko­nu­su­na i­lişkin bir ko­nuş­ma yap­tı. Ço­cuk­la­rın mad­de ba­ğım­lı­lı­ğı­na kar­şı ko­ru­na­bil­me­si i­çin ü­ze­rin­de has­sa­si­yet­le du­rul­ma­sı ge­re­ken hu­sus­lar­dan bi­ri­nin a­i­le kav­ra­mı ol­du­ğu­nu söy­le­yen E­mi­ne Er­do­ğan, “Ba­na gö­re ü­ze­rin­de ö­nem­li dur­ma­mız ge­re­ken ko­nu, a­i­le ya­pı­mı­zı ye­ni­den der­le­yip to­par­la­ma­mız, sağ­lam bir ha­le ge­tir­me­miz­dir. Çün­kü bu ko­nu­da­ki en et­kin de­ne­ti­min ve yap­tı­rı­mın a­i­le i­çin­de ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­le­ce­ği­ne i­na­nı­yo­rum. A­i­le­nin gü­cü­nün ve et­kin­li­ği­nin ar­tı­rı­la­bil­me­si­nin şar­tı i­se a­i­le bü­tün­lü­ğü­nün ko­run­ma­sı­dır” de­di. Dev­let Ba­ka­nı Ni­met Çu­buk­çu da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da mad­de ba­ğım­lı­lı­ğın­da ö­nem­li fak­tör­le­rin ba­şın­da a­i­le i­çe­ri­sin­de­ki bağ­la­rın ko­puk­lu­ğu ve i­le­ti­şim ek­sik­li­ği­nin gel­di­ği­ni söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT