BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > Erdoğan’a Leman’dan tazminat

Erdoğan’a Leman’dan tazminat

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, ya­yım­la­dık­la­rı fo­to­mon­taj bir fo­toğ­raf ile “ki­şi­lik hak­la­rı­na sal­dı­rı­da bu­lu­nul­du­ğu” ge­rek­çe­siy­le An­ka­ra 16. As­li­ye Hu­kuk Mah­ke­me­sin­de aç­tı­ğı da­va­da, Le­man der­gi­sin­den, 4 bin YTL ma­ne­vi taz­mi­nat ka­zan­dı.Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, ya­yım­la­dık­la­rı fo­to­mon­taj bir fo­toğ­raf ile “ki­şi­lik hak­la­rı­na sal­dı­rı­da bu­lu­nul­du­ğu” ge­rek­çe­siy­le An­ka­ra 16. As­li­ye Hu­kuk Mah­ke­me­sin­de aç­tı­ğı da­va­da, Le­man der­gi­sin­den, 4 bin YTL ma­ne­vi taz­mi­nat ka­zan­dı. Da­va­nın di­lek­çe­sin­de, Le­man der­gi­si­nin 30 Ocak 2008 ta­rih­li nüs­ha­sı­nın ka­pa­ğın­da ya­yım­la­nan fo­toğ­ra­fın, Er­do­ğan’a ait ger­çek bir fo­toğ­raf ol­ma­dı­ğı ve fo­to­man­taj ol­du­ğu be­lir­til­miş­ti. Du­ruş­ma so­nun­da Yar­gıç Ya­şar Eren, Le­man der­gi­si­nin, Baş­ba­kan Er­do­ğan’a ya­sal fai­ziy­le bir­lik­te 4 bin YTL ma­ne­vi taz­mi­nat öde­me­si­ne ka­rar ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT