BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Atina’da meydan savaşı

Atina’da meydan savaşı

Yu­na­nis­tan’da ka­mu ve ö­zel sek­tör ça­lı­şan­la­rı­nın, hü­kü­me­tin iz­le­di­ği üc­ret po­li­ti­ka­sı, ça­lış­ma şart­la­rı, iş­siz­lik, ha­yat pa­ha­lı­lı­ğı ve ka­mu ku­ru­luş­la­rı­nın ö­zel­leş­ti­ril­me­si­ni” p­ro­tes­to et­mek a­ma­cıy­la dün ül­ke ge­ne­lin­de 24 sa­at­lik g­re­ve git­me­le­ri ül­ke­de ha­ya­tı felç e­der­ken çok sa­yı­da gös­te­ri­ci de po­lis­le ça­tış­tı.Yu­na­nis­tan’da ka­mu ve ö­zel sek­tör ça­lı­şan­la­rı­nın, hü­kü­me­tin iz­le­di­ği üc­ret po­li­ti­ka­sı, ça­lış­ma şart­la­rı, iş­siz­lik, ha­yat pa­ha­lı­lı­ğı ve ka­mu ku­ru­luş­la­rı­nın ö­zel­leş­ti­ril­me­si­ni” p­ro­tes­to et­mek a­ma­cıy­la dün ül­ke ge­ne­lin­de 24 sa­at­lik g­re­ve git­me­le­ri ül­ke­de ha­ya­tı felç e­der­ken çok sa­yı­da gös­te­ri­ci de po­lis­le ça­tış­tı. G­re­ve, ka­mu ku­rum­la­rı, ye­rel yö­ne­tim, ban­ka, pos­ta, e­lekt­rik ve su iş­le­ri ça­lı­şan­la­rı­nın ka­tıl­ma­sıy­la hiz­met­ler­de ak­sa­ma­lar mey­da­na gel­di. E­ği­tim­ci­le­rin de ka­tıl­dı­ğı ve bu çer­çe­ve­de o­kul­la­rın ka­pa­lı kal­dı­ğı g­rev­de a­vu­kat­la­rın da yer al­ma­sıy­la du­ruş­ma­lar ya­pı­la­ma­dı. Si­vil ha­va yo­lu ça­lı­şan­la­rı­nın da g­re­ve ka­tı­lı­mıy­la çok sa­yı­da se­fer ip­tal e­dil­di. G­re­ve ka­tı­lan­lar A­ti­na baş­ta ol­mak ü­ze­re bir­çok kent­te p­ro­tes­to gös­te­ri­le­ri yap­tı­lar. Po­lis­le gös­te­ri­ci­lar a­ra­sın­da za­man za­man ça­tış­ma­lar ya­şan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT