BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Okullarda kırtasiyeciliği bitiriyoruz

Okullarda kırtasiyeciliği bitiriyoruz

Okul­la­rın de­po­la­rın­da atıl du­rum­da bek­le­yen mal­ze­me­le­ri eği­ti­me ka­zan­dı­ra­cak­la­rı­nı be­lir­ten Mil­li Eği­tim Ba­kan Hü­se­yin Çe­lik, “İh­ti­ya­cım yok ya da ih­ti­ya­cı­mı­zı kar­şı­la­mı­yor di­ye okul­la­rın ar­di­ye­sin­de bek­le­ti­len bü­tün mal­ze­me­ler de­ğer­len­di­rile­cek.> Gökhan KAYA ANKARA  Okul­la­rın de­po­la­rın­da atıl du­rum­da bek­le­yen mal­ze­me­le­ri eği­ti­me ka­zan­dı­ra­cak­la­rı­nı be­lir­ten Mil­li Eği­tim Ba­kan Hü­se­yin Çe­lik, “İh­ti­ya­cım yok ya da ih­ti­ya­cı­mı­zı kar­şı­la­mı­yor di­ye okul­la­rın ar­di­ye­sin­de bek­le­ti­len bü­tün mal­ze­me­ler de­ğer­len­di­rile­cek. Bir okul­da de­mo­de di­ye kul­la­nıl­ma­yan bir mal­ze­me baş­ka kü­çük bir oku­lun ih­ti­ya­cı­nı gi­de­re­bi­lir” de­di. Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Ba­şöğ­ret­men sa­lo­nun­da ya­pı­lan e-ta­şı­nır ta­nı­tım top­lan­tı­sı­na ka­tı­lan Ba­kan Çe­lik, pro­jey­le bir­lik­te okul­la­rın de­mirbaş­la­rı­nın ka­yıt al­tı­na alı­na­ca­ğı ve okul­la­rın ih­ti­yaç­la­rı­nın bu sis­tem sa­ye­sin­de da­ha ko­lay ta­kip edi­le­bi­le­ce­ği­ni açık­la­dı. Çe­lik, ba­kan­lık­la­rın­da “e” rüz­gâ­rı ya­şan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek “İri­li ufak­lı 50’ye ya­kın ‘e’ uy­gu­la­ma­mız bu­lu­nu­yor. Bun­la­rın 25-30 ta­ne­si ise çok sağ­lam pro­je­ler. Bu ça­lış­ma­lar­la kır­ta­si­ye­ci­li­ği azalt­tık. 7 gün 24 sa­at et­kin ve hız­lı hiz­met ver­me­yi sağ­la­dık ve kâ­ğıt tü­ke­ti­mi­ni en aza in­dir­dik” di­ye ko­nuş­tu. MEB’DE “e” RÜZGARI Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’nda “e” rüz­ga­rı ya­şan­dı­ğı­nı be­lir­ten Ba­kan Çe­lik, “İri­li ufak­lı 50’ye ya­kın ‘e’ uy­gu­la­ma­mız bu­lu­nu­yor. Bu ça­lış­ma­lar­la kır­ta­si­ye­ci­li­ği azalt­tık. 7 gün 24 sa­at et­kin ve hız­lı hiz­met ver­me­yi sağ­la­dık ve kâ­ğıt tü­ke­ti­mi­ni en aza in­dir­dik” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT