BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Dünya da Obama diyor!

Dünya da Obama diyor!

70 ül­ke­nin bü­yük bö­lü­mü ABD’nin ye­ni baş­ka­nı o­la­rak si­ya­hi li­de­ri gör­mek is­ti­yor...70 ül­ke­nin bü­yük bö­lü­mü ABD’nin ye­ni baş­ka­nı o­la­rak si­ya­hi li­de­ri gör­mek is­ti­yor... > WAS­HING­TON Ka­sım ayın­da ya­pı­la­cak ABD baş­kan­lık se­çi­mi ko­nu­sun­da dü­zen­le­nen ulus­la­ra­ra­sı bir an­ket­te yer alan 70 ül­ke­nin bü­yük bö­lü­mü, ABD’nin ye­ni baş­ka­nı ola­rak Ba­rack Oba­ma’yı gör­mek is­te­di­ği­ni be­lirt­ti. Tür­ki­ye’de de ter­cih­te bu­lu­nan­la­rın ço­ğun­lu­ğu Oba­ma’yı seç­ti. Gal­lup ku­ru­lu­şu­nun dü­zen­le­di­ği an­ke­te Tür­ki­ye’den ka­tı­lan­la­rın yüz­de 70’i, “ki­min ABD baş­ka­nı se­çil­me­si­ni is­ter­si­niz” so­ru­su­na ce­vap ver­me­di ve­ya “bil­mi­yo­rum” de­di. An­ke­te ka­tı­lan Türk­le­rin yüz­de 22’si Oba­ma’yı se­çer­ken, Cum­hu­ri­yet­çi aday John McCa­in’i ter­cih eden­le­rin ora­nı ise sa­de­ce yüz­de 8’de kal­dı. An­ke­tin ya­pıl­dı­ğı ül­ke­ler­den 64’ün­de Oba­ma, ter­cih edi­len isim ol­du. Sa­de­ce Gür­cis­tan, Fi­li­pin­ler, Kam­boç­ya ve La­os’ta McCa­in da­ha faz­la des­tek al­dı. Lit­van­ya ve Pa­kis­tan’da iki aday eşit des­tek al­dı. Ba­tı Av­ru­pa ül­ke­le­ri­nin de ezi­ci ço­ğun­luk­la Oba­ma’yı McCa­in’e ter­cih et­ti­ği göz­len­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT