BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İran ABD’ye rest çekti

İran ABD’ye rest çekti

İran, Ame­ri­kan-İran Kon­se­yi’nin (AIC), Tah­ran’da bü­ro aç­ma ta­le­bi­ne ret ce­va­bı ve­ri­le­ce­ği­ni bil­dir­di.> TAH­RAN İran, Ame­ri­kan-İran Kon­se­yi’nin (AIC), Tah­ran’da bü­ro aç­ma ta­le­bi­ne ret ce­va­bı ve­ri­le­ce­ği­ni bil­dir­di. İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ali Kur­dan, mer­ke­zi ABD’de bu­lu­nan si­vil top­lum ku­ru­lu­şu Ame­ri­kan-İran Kon­se­yi’nin Tah­ran’da fa­ali­yet­te bu­lun­ma­sı­nın söz ko­nu­su ola­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Söz ko­nu­su kon­se­yin res­mi bir ta­le­bi­nin ken­di­le­ri­ne ulaş­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Kur­dan, “Böy­le bir baş­vu­ru ol­sa da İran’ın çı­kar­la­rı ge­re­ği bu­na izin ver­me­yiz” de­di. Kon­se­yin, iki ül­ke yö­ne­tim­le­ri ve halk­la­rı ara­sın­da di­ya­log ve hoş­gö­rü or­ta­mı oluş­tur­ma­yı mis­yon edin­di­ği ve bu­nun için de Tah­ran’da fa­ali­yet­te bu­lun­mak is­te­di­ği ABD ve İran ba­sı­nı­na yan­sı­mış­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT