BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > HAKMAN: “Hedefimiz Türkiye’de lider olmak”

HAKMAN: “Hedefimiz Türkiye’de lider olmak”

Tö­ren­de bir ko­nuş­ma ya­pan Ener­ji­Sa Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Se­la­hat­tin Hak­man re­ka­bet­çi Tür­ki­ye elek­trik pi­ya­sa­sı­nın li­der oyun­cu­su ol­mak he­de­fiy­le yo­la çı­kan Ener­ji­Sa­’nın ilk he­def ola­rak 2015 yı­lın­da en az 5 bin me­ga­wat ku­ru­lu gü­cü ve en az 6 mil­yon abo­ne­ye ula­şan da­ğı­tım şe­be­ke­le­ri ile Tür­ki­ye elek­trik pa­za­rın­da yüz­de 10 pa­ya sa­hip ol­ma­yı be­lir­le­di­ği­ni kay­det­ti.Tö­ren­de bir ko­nuş­ma ya­pan Ener­ji­Sa Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Se­la­hat­tin Hak­man re­ka­bet­çi Tür­ki­ye elek­trik pi­ya­sa­sı­nın li­der oyun­cu­su ol­mak he­de­fiy­le yo­la çı­kan Ener­ji­Sa­’nın ilk he­def ola­rak 2015 yı­lın­da en az 5 bin me­ga­wat ku­ru­lu gü­cü ve en az 6 mil­yon abo­ne­ye ula­şan da­ğı­tım şe­be­ke­le­ri ile Tür­ki­ye elek­trik pa­za­rın­da yüz­de 10 pa­ya sa­hip ol­ma­yı be­lir­le­di­ği­ni kay­det­ti. Hak­man, yak­la­şık 1 mil­yar 100 mil­yon do­lar ya­tı­rım­la ger­çek­leş­ti­ri­le­cek olan Tür­ki­ye­’nin mev­cut ku­ru­lu gü­cü­nün yüz­de 3’ü­ne kar­şı­lık ge­len bin 252 me­ga­wat ku­ru­lu gü­ce sa­hip bu 3 san­tral­de 2008 yı­lı Tür­ki­ye ta­le­bi­nin yüz­de 4’ü­ne kar­şı­lık ge­len or­ta­la­ma 8 mil­yar ki­lo­wat-sa­at elek­trik üre­ti­le­ce­ği­ni ifa­de et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT