BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Microsoft, korsana göz açtırmıyor

Microsoft, korsana göz açtırmıyor

2007 yı­lın­da kor­san ya­zı­lım­la­rın dün­ya eko­no­mi­si­ne ver­di­ği za­rar, 50 mil­yar do­lar ci­va­rın­da tah­min edi­li­yor.2007 yı­lın­da kor­san ya­zı­lım­la­rın dün­ya eko­no­mi­si­ne ver­di­ği za­rar, 50 mil­yar do­lar ci­va­rın­da tah­min edi­li­yor. Tek­no­lo­ji­nin ge­liş­me­si ile suç ör­güt­le­ri, kor­san ya­zı­lım ço­ğalt­mak ve pa­zar­la­mak; bi­li­şim sah­te­kar­lı­ğı­nı yay­gın­laş­tır­mak için ye­ni yol­lar ge­liş­ti­ri­yor­lar. Dün­ya­da her üç bil­gi­sa­yar­dan bi­rin­de kor­san, li­sans­sız ya da za­rar­lı ya­zı­lım­lar bu­lun­ma­sı üze­ri­ne Mic­ro­soft, Tür­ki­ye­’de ve tüm dün­ya­da, kor­san ya­zı­lım ve di­ğer bi­li­şim suç­la­rı­nın en­gel­len­me­si için iş or­tak­la­rı ve hü­kü­met yet­ki­li­le­ri ile el ele ver­di. Bu doğ­rul­tu­da, Mic­ro­soft ve In­ter­pol dün­ya­nın dört bir ya­nın­da po­lis ve güm­rük bi­rim­le­ri ile bu sah­te­kar­la­rın ya­ka­lan­ma­la­rı­nı ve hü­küm giy­me­le­ri­ni sağ­la­mak için iş bir­li­ği ya­pı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT