BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Afet ve sivil savunmada iş birliği

Afet ve sivil savunmada iş birliği

Ja­pon ve Al­man he­yet­ler AKOM yet­ki­li­le­ri ile si­vil sa­vun­ma ve afet ko­nu­la­rını ma­sa­ya ya­tır­mak üze­re bir ara­ya gel­diJa­pon ve Al­man he­yet­ler AKOM yet­ki­li­le­ri ile si­vil sa­vun­ma ve afet ko­nu­la­rını ma­sa­ya ya­tır­mak üze­re bir ara­ya gel­di Do­ğal afet­ler ko­nu­sun­da iki ül­ke ara­sın­da­ki iş bir­li­ği­ni ge­liş­tir­mek, şe­hir­de­ki si­vil sa­vun­ma­ya ve afe­te yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de gör­mek mü­na­se­be­tiy­le Al­man Afet Yö­ne­ti­min­den ve Kı­zıl­haç Ko­mi­te­sin­den ge­len 7 ki­şi­lik he­yet AKOM’u zi­ya­ret et­ti. Türk-Ja­pon İt­fa­iye Hiz­met­le­ri ve Si­vil Sa­vun­ma For­mu­na ka­tıl­mak üze­re ül­ke­mi­ze ge­len Ja­pon İçiş­le­ri ve Te­le­ko­mü­ni­kas­yon Ba­kan­lı­ğı İt­fa­iye ve Afet Yö­ne­ti­mi Ajan­sın­dan Si­vil Ko­run­ma ve Afet Yö­ne­ti­mi Da­ire­si Ge­nel Mü­dü­rü Mr.Mas­ha­ru Ko­da, Si­vil Ko­run­ma ve Afet Yö­ne­ti­mi Da­ire­si Da­nış­ma­nı Mr. Yos­hi­no­bu Fu­ka­sa­wa, Si­vil Ko­run­ma ve Afet Yö­ne­ti­mi Da­ire­si Ulus­la­ra­ra­sı İt­fa­iye İş bir­li­ği Uz­ma­nı Mr. Yo­su­hi­ko Ka­za­ma ve Si­vil Ko­ru­ma ve Afet Yö­ne­ti­mi Da­ire­si Pos­ta ve Te­le­ko­mü­ni­kas­yon Md. Yrd. Mr. At­su­ya Na­ka­mo­to ve İs­tan­bul İl Si­vil Sa­vun­ma Mü­dü­rü İb­ra­him Ta­rı’dan olu­şan he­yet AKOM’u zi­ya­ret et­ti. He­ye­te, AKOM Mü­dü­rü Nec­det Ber­ber, Mü­dür Yrd. Ra­ma­zan Yah­şi ve AKOM Da­nış­ma­nı Prof. Dr. Mik­dat Ka­dı­oğ­lu ta­ra­fın­dan AKOM ve İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si “Afet Ha­zır­lık Ça­lış­ma­la­rı” hak­kın­da bil­gi ve­ril­di. İki ül­ke ara­sın­da kar­şı­lık­lı ya­pı­la­bi­le­cek ça­lış­ma­lar hak­kın­da fi­kir alış ve­ri­şin­de bu­lu­nul­du.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT