BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tuzla’da ücretsiz psikolog hizmeti

Tuzla’da ücretsiz psikolog hizmeti

Tuz­la Be­le­di­ye­si, ‘Şe­hir Ha­ya­tın­da Ruh Sağ­lık­la­rı Na­sıl Ko­ru­na­cak’ baş­lık­lı bir p­si­ko­fo­rum dü­zen­le­di. Tuz­laTuz­la Be­le­di­ye­si, ‘Şe­hir Ha­ya­tın­da Ruh Sağ­lık­la­rı Na­sıl Ko­ru­na­cak’ baş­lık­lı bir p­si­ko­fo­rum dü­zen­le­di. Tuz­la Be­le­di­ye­si P­si­ko­lo­jik Da­nış­man­lık ve Reh­ber­lik Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan fo­ru­ma dün­ya­nın ve ül­ke­mi­zin seç­kin a­ka­de­mis­yen­le­ri ka­tıl­dı. Fo­rum­da ko­nu­şan Baş­kan Meh­met De­mir­ci, kur­duk­la­rı mer­kez sa­ye­sin­de ar­tık sa­de­ce pa­ra­sı o­la­nın de­ğil pa­ra­sı ol­ma­ya­nın da p­si­ko­lo­ğa gi­de­bil­di­ği­ni söy­le­di. De­mir­ci, bu­gü­ne ka­dar yak­la­şık bin 200 se­ans ger­çek­leş­ti­ği­ni ve ve­ri­len bü­tün hiz­met­le­rin üc­ret­siz ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT