BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Koç Allianz’dan 150 kişiye iş

Koç Allianz’dan 150 kişiye iş

Koç Al­li­anz, bü­yü­me he­def­le­ri doğ­rul­tu­sun­da Di­rekt Sa­tış Ofis­le­rin­de 150 ki­şi­ye is­tih­dam im­ka­nı sağ­la­ya­ca­ğı­nı du­yur­du.Koç Al­li­anz, bü­yü­me he­def­le­ri doğ­rul­tu­sun­da Di­rekt Sa­tış Ofis­le­rin­de 150 ki­şi­ye is­tih­dam im­ka­nı sağ­la­ya­ca­ğı­nı du­yur­du. Ye­ni per­so­nel alı­mı­nı de­ğer­len­di­ren Koç Al­li­anz Sa­tış ve Pa­zar­la­ma Di­rek­tö­rü Arif Ay­te­kin, şir­ket ola­rak fark­lı­la­şan ih­ti­yaç­la­ra ce­vap oluş­tu­ran, her büt­çe­ye uy­gun fi­yat avan­taj­la­rı su­nan ye­ni bi­rey­sel ve ku­rum­sal ürün­le­ri­miz­le Türk hal­kı­nı ka­li­te­li ve müş­te­ri odak­lı si­gor­ta­cı­lık hiz­me­tiy­le bu­luş­tur­ma­ya de­vam et­tik­le­ri­ni kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT