BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Aragones’i kovamazlar!

Aragones’i kovamazlar!

Oku­yu­cu­lar so­ru­yor: “Ne ola­cak bu F.Bah­çe’nin ha­li?” Kal­bim­den, “Por­to ma­çı­nı ka­zan, UE­FA’ya kal, Ka­dı­köy’de G.Sa­ray ile UE­FA fi­na­li oy­na” de­me fan­ta­zi­si ge­çi­yor ama F.Bah­çe­li­ler, öy­le öf­ke­li ki söy­le­ye­mi­yo­rum. Hep­si, Ara­go­nes’e tak­mış­lar bir ke­re, ka­ri­ye­ri de fut­bol bil­gi­si de umur­la­rın­da de­ğil.Oku­yu­cu­lar so­ru­yor: “Ne ola­cak bu F.Bah­çe’nin ha­li?” Kal­bim­den, “Por­to ma­çı­nı ka­zan, UE­FA’ya kal, Ka­dı­köy’de G.Sa­ray ile UE­FA fi­na­li oy­na” de­me fan­ta­zi­si ge­çi­yor ama F.Bah­çe­li­ler, öy­le öf­ke­li ki söy­le­ye­mi­yo­rum. Hep­si, Ara­go­nes’e tak­mış­lar bir ke­re, ka­ri­ye­ri de fut­bol bil­gi­si de umur­la­rın­da de­ğil. Bir an ön­ce kur­tul­mak is­ti­yor­lar ve “Aziz Baş­kan De­de’yi ne za­man ko­va­cak?” di­ye bas­tı­rı­yor­lar. Ben­den duy­muş ol­ma­yın ama Zi­co’yu gön­der­di­ği­ne bin piş­man olan Aziz Baş­kan, Ara­go­nes’i gön­de­rip de Be­şik­taş’ın Del Bos­pu­e’de düş­tü­ğü du­ru­ma F.Bah­çe’yi dü­şür­mek ni­ye­tin­de as­la de­ğil. Ay­rı­ca F.Bah­çe’nin Ara­go­nes’le yol ala­ca­ğı­na da ina­nı­yor. >> Durma git Ertuğrul Hocam Kay­se­ri’de, Boy­dak Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ha­cı Boy­dak’ın Er­ci­yes Da­ğı’nın etek­le­rin­de­ki Kı­zıl­te­pe’de dü­zen­le­nen kah­val­tı prog­ra­mı­na ka­tı­lan Er­tuğ­rul Sağ­lam, “Yurt dı­şın­dan tek­lif­ler al­dım” de­miş. UE­FA’nın ya­kın ta­ki­bi­ne gi­ren ve de­fa­lar­ca öv­güy­le söz edi­len bir tek­nik ada­ma tek­lif gel­me­miş ol­sa şa­şar­dım. An­cak, ge­len tek­lif­le­ri as­kı­da bek­let­me­me­li. Viz­yon, mis­yon ve ka­ri­yer açı­sın­dan ak­la, man­tı­ğa ve he­de­fe en uy­gun ola­nı ka­bul et­me­li Ho­cam! >> Fatih Te­rim’in ger­çek maa­şı Bu ül­ke­de, “Ka­dı­nın ya­şı, er­ke­ğin maa­şı so­rul­maz” der­ler! Be­nim de der­dim de­ğil ki­min ne ka­zan­dı­ğı. Ama o ka­dar so­rul­du ki, araş­tı­rıp, Fa­tih Te­rim’in çıp­lak ma­aşı­nın 146 bin YTL ol­du­ğu­nu yaz­ma­sak ol­maz­dı. Yaz­dık, ama kim­se­yi inan­dı­ra­ma­dık. Ma­lum ho­ca 2012’ye ka­dar Mil­li Ta­kım­lar’ın ba­şın­da ka­la­ca­ğı söz­leş­me­yi bu­gün im­za­la­ya­cak ya, hâ­lâ, “Aca­ba ger­çek ma­aş bu mu?” di­ye so­ran­lar var. İs­ter ina­nın, is­ter inan­ma­yın, Ara­go­nes’in ay­lı­ğı 1 mil­yon YTL’ye an­laş­tı­ğı bir ül­ke­de, bi­ri UE­FA ol­mak üze­re 12 ku­pa­lı Fa­tih Te­rim’in maa­şı 146 bin YTL! Şim­di eli­ni­zi vic­da­nı­nı­za ko­yun ve bu ül­ke­de oluş­muş tek­nik adam pi­ya­sa­sı or­ta­day­ken Te­rim’in ma­aşı­nın az mı, çok mu ol­du­ğu­nun ka­ra­rı­nı siz ve­rin. >> De­niz­li’nin karizması Ne si­hir, ne de bü­yü... Ta­ma­mıy­la Mus­ta­fa De­niz­li’nin es­tir­di­ği bir rüz­gâr Be­şik­taş’ın bir maç­ta li­der­li­ğe yük­se­li­şi. Pe­ki bu rüz­ga­rın de­va­mı ge­lir mi? Gel­me­li. Ama G.Bir­li­ği kar­şı­sın­da, ilk 13 da­ki­ka­da tek pas­la, baş dön­dü­ren bir tem­po­da, fut­bo­lu di­ki­ne oy­na­yan Be­şik­taş bul­du­ğu 3 gol­den son­ra dü­şü­yor, po­zis­yon ve­ri­yor ve gol yi­yor­sa, o ta­kı­ma da­ha zor­lu ra­kip­ler kar­şı­sın­da ne ka­dar gü­ve­ni­lir? >> Ko­ca­man’ın ayak ses­le­ri Ge­çen se­zon lig­de zor gün­ler ya­şa­yan An­ka­ras­por, bu yıl 7 haf­ta­da 13 pu­an yap­tı. Ho­ca bu­nun mut­lu­lu­ğu için­de tak­dir bek­ler­ken, bir spor ya­za­rı­nın, “Fiks­tür­de F.Bah­çe’yi ta­kip et­me­nin avan­ta­jı­nı ya­şa­dı­ğı­nı­za ina­nı­yor mu­su­nuz?” so­ru­su­na mu­ha­tap ol­maz mı? So­ru sa­hi­bi, ge­çen se­zon F.Bah­çe’yi ta­kip eden Si­vass­por’un li­gi 4. bi­tir­di­ği­ni dü­şü­ne­rek böy­le bir so­ru yö­nelt­miş­ti. Ama Ko­ca­man’ı öf­ke­len­dir­di bu so­ru. Ho­ca, bel­li et­me­den iğ­ne­le­yi­ci şu açık­la­ma­yı yap­tı, ‘’Evet, Si­vass­por ge­çen se­zon li­gi 4. bi­tir­di. Ama iyi mü­ca­de­le et­ti­ği için... F.Bah­çe’yi ta­kip et­ti­ği için de­ğil. Ay­rı­ca G.Sa­ray’ı ta­kip eden G.Bir­li­ği ge­çen se­zon kü­me­de son an­da kal­ma­dı mı? Mü­ca­de­le ede­nin hak­kı tes­lim edil­me­li.”
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT