BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > BASKETBOL

BASKETBOL

FI­BA Ba­yan­lar E­u­ro­le­a­gu­e mü­ca­de­le­sin­de F.Bah­çe, D G­ru­bu’n­da­ki i­kin­ci ma­çın­da B­ro­ker Ko­si­ce’ye dep­las­man­da 76-68’lik s­kor­la mağ­lup ol­du.Fener Kösice’ye teslim oldu ­FI­BA Ba­yan­lar E­u­ro­le­a­gu­e mü­ca­de­le­sin­de F.Bah­çe, D G­ru­bu’n­da­ki i­kin­ci ma­çın­da B­ro­ker Ko­si­ce’ye dep­las­man­da 76-68’lik s­kor­la mağ­lup ol­du. Mü­ca­de­le­ye i­yi baş­la­yan F.Bah­çe ilk pe­ri­yo­du 29-14 ön­de ge­çip, so­yun­ma o­da­sı­na da bir sa­yı fark­la (33-32) üs­tün gir­di. An­cak 3. çey­rek­te ilk ya­rı­da­ki o­yu­nu­nu ser­gi­le­ye­me­yen sa­rı-­la­ci­vert­li­ler fi­nal bö­lü­mü­ne 55-51 ye­nik gir­di. Son pe­ri­yot­ta da sa­yı a­van­ta­jı­nı kap­tır­ma­yan Ko­si­ce, kar­şı­laş­ma­dan 76-68 ga­li­bi­yet­le ay­rıl­dı. Beşiktaş son dakikalarda ­Be­şik­taş Co­la Tur­ka Ba­yan Bas­ket­bol Ta­kı­mı, E­u­ro­le­gu­e A G­ru­bu’n­da­ki i­kin­ci ma­çın­da, Ma­ca­ris­tan’ın Mi­zo Pecs ta­kı­mı­nı 84-82 yen­di. İlk pe­ri­yo­du Be­şik­taş, 17-13 ye­nik ka­pa­dı. İ­kin­ci çey­rek­te et­ki­li oy­na­yan si­yah-­be­yaz­lı­lar, hü­cum­la­rı i­yi de­ğer­len­di­re­rek, ilk ya­rı­yı 39-32 ön­de ta­mam­la­dı. Çe­kiş­me­li ge­çen 3. bö­lüm i­se Ma­car tem­sil­ci­si­nin, 52-50’lik üs­tün­lü­ğüy­le ge­çil­di. Ol­duk­ça çe­kiş­me­li ge­çen fi­nal bö­lü­mün­de de ta­raf­lar 74-74 be­ra­be­re ka­lın­ca maç u­zat­ma­ya git­ti. U­zat­ma bö­lü­mü­nün so­nun­da Be­şik­taş sa­ha­dan 84-82 ga­lip ay­rıl­dı. G.Saray süper başladı Bas­ket­bol­da FI­BA Ba­yan­lar Av­ru­pa Ku­pa­sı G Gru­bu ilk ma­çın­da G.Sa­ray dep­las­man­da Ka­ra­dağ’ın ZKK Bu­duc­nost Pod­go­ri­ca ta­kı­mı­nı 89-53 yen­di. Kar­şı­laş­ma­yı ba­şın­dan so­nu­na ka­dar açık sa­yı far­kıy­la ön­de gö­tü­ren sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar, ma­çın ilk pe­ri­yo­du­nu 31-17 ön­de ge­çer­ken dev­re­yi de 52-28 üs­tün ta­mam­la­dı. Kar­şı­laş­ma­nın ikin­ci ya­rı­sın­da da ra­ki­bi kar­şı­sın­da çok iyi bir per­for­mans gös­te­ren G.Sa­ray, 3. çey­re­ği 73-46 üs­tün ge­çe­rek ma­çı da 89-53 ka­zan­dı. Efes’in Av­ru­pa sı­na­vı baş­lı­yor Av­ru­pa Li­gi’nde fi­nal-fo­ur he­de­fiy­le yo­la çı­kan Efes, se­zo­nun ilk ma­çın­da Par­ti­zan ile kar­şı­la­şa­cak. Ab­di İpek­çi Spor Sa­lo­nu’nda sa­at 20:15’de baş­la­ya­cak kar­şı­laş­ma SKY Türk ek­ran­la­rın­dan can­lı ola­rak ya­yın­la­na­cak. La­ci­vert-be­yaz­lı­lar, D Gru­bu’nda CSKA Mos­ko­va, Par­ti­zan, Re­al Mad­rid, Ar­ma­ni Je­ans Mi­la­no ve Pa­ni­oni­os ta­kım­la­rı ile mü­ca­de­le ede­cek. Efes’te sa­kat­lı­ğı de­vam eden Ma­ri­o Ka­sun ve Ba­rış Her­sek for­ma gi­ye­me­ye­cek. Ban­vit ma­çın­da ayak bi­le­ği bur­ku­lan Shum­pert’in du­ru­mu ise maç saa­tin­de bel­li ola­cak. Öte yan­dan FI­BA Av­ru­pa Ku­pa­sı’nda G.Sa­ray’la bir­lik­te ül­ke­mi­zi tem­sil eden Bo­taş, bu­gün Sa­at 19.00’da Spar­tak Mos­ko­va ile kar­şı­la­şa­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT