BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > BÜYÜK BULUŞMA

BÜYÜK BULUŞMA

Yer İnö­nü Sta­dı, ra­kip Si­vas. Bir yıl ön­ce­ki ran­de­vu­da is­ti­fa­ya çağ­rı­lan yö­ne­tim ve oto­büs­le­ri taş­la­nan fut­bol­cu­lar bu­gün te­ra­zi­ye çı­ka­cakYer İnö­nü Sta­dı, ra­kip Si­vas. Bir yıl ön­ce­ki ran­de­vu­da is­ti­fa­ya çağ­rı­lan yö­ne­tim ve oto­büs­le­ri taş­la­nan fut­bol­cu­lar bu­gün te­ra­zi­ye çı­ka­cak YÖ­NE­TİM İS­Tİ­FA... Baş­kan Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren ve e­ki­bi t­ri­bün­de, Mus­ta­fa De­niz­li ve ta­le­be­le­ri sa­ha i­çe­ri­sin­de bü­yük bir sı­na­va ha­zır­la­nı­yor. Geç­ti­ği­miz yıl oy­na­nan F.Bah­çe ma­çı­nın ar­dın­dan “Si­vas ma­çı­na PAF ta­kı­mıy­la çı­ka­ca­ğız” a­çık­la­ma­sı ya­pan ve bu ka­ra­rın­dan vaz­ge­çen Be­şik­taş Yö­ne­ti­mi, bü­yük bir p­ro­tes­to i­le kar­şı kar­şı­ya kal­mış­tı. İ­nö­nü S­ta­dı’n­da boş kol­tuk bı­rak­ma­yan si­yah-­be­yaz­lı ta­raf­tar­lar, “Sö­zü­nü tu­tan baş­kan is­ti­yo­ruz... Ye­ter Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren ye­ter... Si­nan’ı da al git” şek­lin­de­ki söy­lem­le­riy­le 90 da­ki­ka bo­yun­ca yö­ne­ti­mi is­ti­fa­ya da­vet et­miş­ti. O­TO­BÜ­SÜ TAŞ­LA­DI­LAR Be­şik­taş se­yir­ci­si­nin Si­vas ma­çın­da­ki öf­ke­si bu­nun­la da sı­nır­lı kal­ma­mış­tı. A­lı­nan 2-1’lik mağ­lu­bi­ye­tin ar­dın­dan sa­at­ler­ce t­ri­bün­ler­de ka­la­rak p­ro­tes­to­su­nu sür­dür­müş, ar­dın­dan Üm­ra­ni­ye’nin yo­lu­nu tu­ta­rak fut­bol­cu­la­rı ta­şı­yan o­to­bü­sü taş­la­mış­tı. Ay­nı ge­ce fut­bol­cu­la­rın Üm­ra­ni­ye’den çı­kı­şı ya­sak­lan­ma­sı­na rağ­men Ma­ti­as Del­ga­do, kor­ku do­lu an­lar ya­şa­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Be­nim bu o­lan­lar­la bir il­gim yok” söz­le­riy­le te­sis­le­ri tek ba­şı­na terk et­miş­ti. Mus­ta­fa De­niz­li i­le ye­ni bir dö­ne­me gi­ren Be­şik­taş, G.Bir­li­ği ga­li­bi­ye­ti­nin ar­dın­dan Si­vas kar­şı­sın­da 3 pu­an a­la­rak ge­çen yıl­ki kö­tü gö­rün­tü­le­ri ha­fı­za­lar­dan sil­mek is­ti­yor. > Bilgehan Can ÇEK YILDIZ ZAPOTOCNY: Kartal’dan başkası yalan “Be­şik­taş coş­ku­su­nu ya­şa­yan F.Bah­çe ve G.Sa­ray for­ma­la­rı­nı gi­ye­mez” HER ŞEY PA­RA DE­ĞİL Be­şik­taş’ın yıl­dı­zı Za­po­tocny, Tür­ki­ye’de baş­ka bir ta­kı­mın for­ma­sı­nı giy­mek is­te­me­di­ği­ni söy­le­di. Be­şik­taş­ ta­raf­ta­rı­na hay­ran kal­dı­ğı­nı söy­le­yen Za­po­tocny, “Ken­dim­den çok ai­le­min mut­lu­lu­ğu­nu da dü­şün­me­li­yim. On­la­ra iyi bir ge­le­cek ha­zır­la­mak zo­run­da­yım. Ama pa­ray­la öl­çü­le­me­ye­cek şey­ler de var. Şart­lar ne olur­sa ol­sun F.Bah­çe ve G.Sa­ray for­ma­la­rı­nı as­la giy­mem” de­di. Be­şik­taş’ta ye­dek kal­ma gi­bi bir kor­ku­su ol­ma­dı­ğı­nı da be­lir­ten Za­po­tocny, “Elim­den ge­le­nin en iyi­si­ni sa­ha­ya yan­sıt­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. Ama ho­ca­mız ye­dek kal­ma­mı is­ter­se bun­dan go­cun­mam. Sa­ha ke­na­rın­dan ar­ka­daş­la­rı­ma maç bo­yun­ca des­tek ve­ri­rim” şek­lin­de ko­nuş­tu. KAP­TAN OL­MAK İS­Tİ­YO­RUM Ba­şa­rı­lı fut­bo­luy­la ta­raf­lı ta­raf­sız her­ke­si ken­di­si­ne hay­ran bı­ra­kan To­mas Za­po­tocny, he­de­fi­nin Be­şik­taş kap­tan­lı­ğı ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Be­şik­taş ile 4 yıl­lık söz­leş­me­si bu­lun­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Za­po­tocny, “İs­tan­bul çok bü­yük ve mü­kem­mel bir şe­hir. Be­şik­taş ise ka­ri­ye­rim­de gel­di­ğim en yük­sek nok­ta. Bu­ra­da­ki en bü­yük ha­ya­lim, Be­şik­taş’ta ka­lıp, ta­kı­mın çok cid­di bir par­ça­sı ol­mak ve Be­şik­taş’ın kap­tan­lı­ğı­na ka­dar yük­sel­mek” söz­le­ri­ni kul­lan­dı. Me­ta­list ma­çı son­ra­sı sa­ba­ha ka­dar uyu­ya­ma­dı­ğı­nı da be­lir­ten Za­po­tocny, “Ha­ya­tı­mın en kö­tü ge­ce­siy­di. Ta­raf­ta­rı­mız­dan bir kez da­ha özür di­li­yo­ruz” de­di. Turk­cell Sü­per Lig, 8.Haf­ta ma­çı >> BEŞİKTAŞ Rüştü İbrahim Toraman Zapotocny Sivok Serdar Kurtuluş Cisse Delgado İbrahim Üzülmez Holosko Nobre Tello Sakat: Batuhan, Gökhan Zan, Aydın, Serdar Özkan Cezalı: Yok >> SİVAS A­kın Ab­dur­rah­man ­Se­dat ­Bi­li­ca ­Hay­ret­tin İb­ra­him ­Se­zer ­Mu­sa ­Fa­ruk ­Ba­li­li ­Meh­met Yıl­dız Sa­kat: Pet­ko­viç, O­nur Tun­cer, Vol­kan Ün­lü Ce­za­lı: Yok S­TAT: BJK İ­nö­nü HA­KEM­LER: Ha­lis Öz­kah­ya, Cem Sat­man, Vol­kan Na­rinç, 4.ha­kem: Gök­han Gü­ne­şer SA­AT: 20.00 > ­Lig TV nak­len İstanbul’da Sivas Be­şik­taş i­le Si­vas bu­gün 7.kez kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek. Ge­ri­de ka­lan 6 maç­ta ra­kip­ler ü­çer kez bir­bi­ri­ne üs­tün­lük sağ­lar­ken, dep­las­man­da ra­ki­bi­ne pu­an ver­me­yen Be­şik­taş İs­tan­bul’da oy­na­nan maç­lar­da i­se sa­ha­dan boy­nu bü­kük ay­rıl­dı. İ­ki ta­kım a­ra­sın­da­ki en gol­lü mü­ca­de­le 2005-2006 se­zo­nun­da Be­şik­taş’ın 3-1’lük üs­tün­lü­ğü i­le so­na er­di. NOB­RE’YE KART U­YA­RI­SI Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, kart sı­nı­rın­da bu­lu­nan Mert Nob­re’yi u­yar­dı. “Ge­rek­siz ye­re kart gö­re­nin ca­nı­nı ya­ka­rım” di­yen De­niz­li, ta­kı­mın ye­ni pe­nal­tı­cı­sı­nın da Za­po­tocny ol­du­ğu­nu a­çık­la­dı. BE­ŞİK­TAŞ VE T­RAB­ZONS­POR’A RET ­Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Tah­kim Ku­ru­lu, Be­şik­taş ve T­rab­zons­por’un, te­le­viz­yon ya­yın ge­lir­le­ri da­ğı­tım k­ri­te­riy­le il­gi­li yap­tık­la­rı i­ti­ra­zı red­det­ti. Be­şik­taş ve T­rab­zons­por ku­lüp­le­ri, ön­ce­ki yıl­lar­da uy­gu­la­nan ga­ran­ti pa­ra ye­ri­ne, bu se­zon şam­pi­yon­luk sa­yı­sı­na gö­re bir mo­del ge­ti­ril­me­si­ne kar­şı çık­mış­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT