BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bahçeli’ye tazminat davası

Bahçeli’ye tazminat davası

Baş­ba­kan Er­do­ğan ve AK Par­ti, TBMM’de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, “Ağır bir şe­kil­de suç­la­yı­cı ve aşa­ğı­la­yı­cı ifa­de­le­re yer ver­di­ği” id­di­asıy­la MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li aley­hin­de top­lam 100 bin YTL’lik ma­ne­vi taz­mi­nat da­va­sı aç­tı.Baş­ba­kan Er­do­ğan ve AK Par­ti, TBMM’de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, “Ağır bir şe­kil­de suç­la­yı­cı ve aşa­ğı­la­yı­cı ifa­de­le­re yer ver­di­ği” id­di­asıy­la MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li aley­hin­de top­lam 100 bin YTL’lik ma­ne­vi taz­mi­nat da­va­sı aç­tı. Er­do­ğan ve AK Par­ti’nin, “ki­şi­lik hak­la­rı­na ve ma­ne­vi şah­si­yet­le­ri­ne doğ­ru­dan, açık ve ağır bir sal­dı­rı­nın ger­çek­leş­ti­ril­di­ği” öne sü­rü­len di­lek­çe­de, Bah­çe­li’den, her bir da­va­cı için 50 bin YTL ol­mak üze­re top­lam 100 bin YTL ma­ne­vi taz­mi­nat ta­le­bin­de bu­lu­nul­du.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT