BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 4'TEN 1 ÇIKTI ELDE VAR 3

4'TEN 1 ÇIKTI ELDE VAR 3

“Ka­dı­köy’de fi­nal” he­de­fiy­le yo­lan çı­kan Cim­bom’a 3 pu­a­nı ­ge­ti­ren gol Harry Ke­well’dan“Ka­dı­köy’de fi­nal” he­de­fiy­le yo­lan çı­kan Cim­bom’a 3 pu­a­nı ­ge­ti­ren gol Harry Ke­well’dan 3 PU­AN­LA BAŞ­LA­DIK Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde ara­dı­ğı­nı bu­la­ma­yan G.Sa­ray, UE­FA Ku­pa­sın­da­ki ilk sı­na­vın­da Olim­pi­akos’a A.Sa­mi Yen’i dar et­ti. An­cak sa­yı­sız gol fır­sat­la­rı­nı de­ğer­len­di­re­me­yen tem­sil­ci­miz 90 da­ki­ka­yı 1-0’lık ga­li­bi­yet­le ta­mam­la­dı. Ra­ki­bi­ni ilk 20 da­ki­ka­lık bö­lüm­de ab­lu­ka­ya alan G.Sa­ray, ara­dı­ğı go­le 25.da­ki­ka­da Ke­well ile ulaş­tı. Lin­coln’ün kul­lan­dı­ğı kö­şe atı­şın­da, iyi yük­se­len Avus­tral­ya­lı gol­cü to­pu ar­ka di­re­ğe, Ni­ko­po­li­dis’in uza­na­ma­ya­ca­ğı ye­re ni­şan­lar­ken tri­bün­le­ri de aya­ğa kal­dır­dı: 1-0. GÖZ AÇ­TIR­MA­DIK... G.Sa­ray ka­le­si en bü­yük teh­li­ke­si­ni ise 39. da­ki­ka­da ya­şa­dı. Gal­let­ti’nin sol çap­raz­dan sert şu­tu­nu kö­şe­den çı­ka­ran De Sanc­tis ta­kı­mı­na ra­hat bir ne­fes al­dır­dı. İlk ya­rı bu skor­la ta­mam­lan­dı. 55. da­ki­ka­da son çiz­gi­ye ka­dar inen Ay­han, yer­den bir pas­la Ar­da’yı gör­dü. Bu oyun­cu­nun vu­ru­şu­nu de­fans çiz­gi­den çı­ka­rır­ken, ha­va­la­nan top Lin­coln’ün önün­de kal­dı, Bre­zil­ya­lı­nın sert şu­tun­da di­rek go­le izin ver­me­di. NE­LER KAÇ­TI NE­LER 63. da­ki­ka­da Lin­coln’un kor­ner atı­şın­da de­fan­sın sek­tir­di­ği top Ha­kan Bal­ta’nın önün­de kal­dı. Bu oyun­cu­nun sert vu­ru­şun­dan da so­nuç çık­ma­dı. 68.da­ki­ka­da Ke­well, ce­za sa­ha­sı­na gi­rer­ken yer­de kal­dı. Tar­tış­ma­lı po­zis­yon­da ha­kem fau­lü ce­za sa­ha­sı dı­şın­da ver­di. 88’de Lin­coln’ün ser­best atı­şın­da bir de­fa da­ha di­re­ğe ta­kıl­dık. 89. da­ki­ka­da Non­da’nın vu­ru­şun­da Ni­ko­po­li­dis son an­da to­pu kor­ne­re gön­der­di. Uzat­ma da­ki­ka­la­rın­da De Sanc­tis maç­ta­ki tek ha­ta­sı­nı yap­tı; Dio­go’nun ka­fa vu­ru­şu az fark­la au­ta çı­kar­ken ka­çır­dık­la­rı­mı­za üzül­mek ye­ri­ne bu po­zis­yo­na se­vin­dik. > Ercan YILDIZ A­li Sa­mi Yen S­ta­dı, 23 E­kim 2008 >> G.SARAY 1 ­De Sanc­tis 6.5 ­Sab­ri 8 Em­re A­şık 7 ­Ser­vet 7.5 ­Ha­kan Bal­ta 7 ­Me­i­ra 6.5 Ay­han 8 (Vol­kan dk.72) 6.5 Ar­da 8 ­Lin­coln 7.5 ­Ke­well 7.5 (M.Gü­ven dk.85) ? ­Ba­ros 6.5 (Non­da dk.78) 6 Ay­kut ­Ser­kan Kur­tu­luş Al­pars­lan Ü­mit T.D: Mic­ha­el S­kib­be >> OLIMPIAKOS 0 ­Ni­ko­po­li­dis 6.5 Ant­zas 5.5 ­Pa­pa­do­po­u­los 6 ­To­ro­si­dis 5 ­Do­mi 5 ­Gal­let­ti 6 (Ko­va­ce­vic dk.79) ? ­Pat­sat­zog­lo­u 4.5 (Os­car dk.74) ? ­Lu­is San­to Di­o­go 5 ­Pan­tos 4.5 (Le­to dk.58) 5 ­Zew­la­kow 5.5 ­Bel­lusc­hi 5 Ko­vac G­ka­lit­si­os ­Mit­rog­lo­u ­Mend­ri­nos T.D: Er­nes­to Val­ver­de GOL: Ke­well (dk.25), HA­KEM­LER: E­du­ar­do I­tur­ral­de Gon­za­lez, Ju­an Car­los Yus­te Ji­ma­rez, Jan Nu­nez Fer­nan­dez (İs­pan­ya) ÇOK POZİSYON BULDU, AZ ATTI O­lim­pi­a­kos ö­nün­de i­yi bir fut­bol or­ta­ya koy­du G.Sa­ray. U­E­FA ma­ce­ra­sı­na da ke­yif­li bir baş­lan­gıç yap­tı. Ke­well ge­ce­nin tek go­lü­ne im­za a­tar­ken Ar­da yi­ne gü­nün­dey­di. G­rup­ta­ki di­ğer maç be­ra­be­re bi­tin­ce Cim­bom da­ha ilk haf­ta­da zir­ve­ye ku­rul­du. Öte yandan Kewell da sarı-kırmızılı forma altında 6. golüne imza attı. Kadıköy’e daha çok var FUT­BOL­DAN MEM­NUN G.Sa­ray ça­lış­tı­rı­cı­sı Mic­ha­el Skib­be, ka­li­te­li bir ta­kım­la oy­na­dık­la­rı vur­gu­su­nu ya­pa­rak, “Böy­le bir ta­kı­ma kar­şı bu ka­dar gol po­zis­yo­nu üret­mek mem­nu­ni­yet ve­ri­ci an­cak fır­sat­la­rı da­ha iyi de­ğer­len­dir­me­miz ge­re­ki­yor­du” şek­lin­de ko­nuş­tu. “Da­ha er­ken da­ki­ka­lar­da ma­çı bi­ti­re­bi­lir­dik. İkin­ci go­lü bu­la­ma­yın­ca son bö­lüm­ler­de iki teh­li­ke­li po­zis­yon ver­dik” di­yen Al­man tek­nik adam, “1 pua­na ra­zı ol­mak zo­run­da ka­la­bi­lir­dik. An­cak Olim­pi­akos önün­de ge­nel­de iyi bir oyun çı­kar­dık” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. “ÖNCE FENER’İ YENMELİYİZ” “Ka­dı­köy’de­ki fi­na­le ka­dar oy­na­na­cak çok maç var. Da­ha zor­lu ta­kım­lar bi­zi bek­li­yor” ha­tır­lat­ma­sın­da bu­lu­nan Skib­be, “Önü­müz­de­ki maç­lar­da ra­kip­le­ri­mi­ze iyi kon­san­tre ol­ma­mız ge­re­ki­yor. Ka­dı­köy’de ga­lip gel­me­miz ge­re­ken ilk maç F.Bah­çe kar­şı­laş­ma­sı” söz­le­ri­ni kul­lanan Skibbe, “Lin­coln de­fan­sif yö­nü­nü güç­len­dir­di, Ay­han da Mei­ra’ya des­tek ve­ri­yor. Bu se­bep­le iki maç­tır gol ye­mi­yo­ruz. Em­re’yi de bu­ra­da unut­ma­mak la­zım. Sto­per­de iyi iş gö­rü­yor” tes­pi­tin­de bu­lu­ndu. YOK BÖYLE TARAFTAR O­lim­pi­a­kos ma­çı­nın kah­ra­ma­nı Harry Ke­well, “Ha­ya­tım­da gör­dü­ğüm en muh­te­şem at­mos­fer­di, keş­ke her maçımızda 4-5 gol at­sak” de­di GU­RUR DU­YU­YO­RUM G.Sa­ray’ın UE­FA Ku­pa­sı grup­la­rın­da­ki ilk ma­çın­da Olim­pi­akos’u yı­kan isim olan Harry Ke­well, “Müt­hiş oy­na­dık. At­tı­ğım gol mut­lu­luk ve­ri­ci. Ar­ka­daş­la­rım­la gu­rur du­yu­yo­rum. İlk maç­lar her za­man zor­dur. Çok iyi bir maç çı­kar­dık. Her ma­çı­mı­zı 4-5 gol ata­rak ka­zan­ma­yı çok is­te­riz, gir­di­ği­miz net fır­sat­la­rı de­ğer­len­di­re­me­dik” de­di. 90 da­ki­ka bo­yun­ca müt­hiş bir des­tek ve­ren ta­raf­ta­ra da öv­gü­ler di­zen Avus­tral­ya­lı yıl­dız, “Ha­ya­tım­da gör­dü­ğüm en muh­te­şem at­mos­fer Ali Sa­mi Yen’de var. Böy­le bir ta­raf­tar dün­ya­nın hiç­bir ye­rin­de yok. Eşim de çok et­ki­len­di” de­di. 3 PU­AN ÇOK ÖNEM­LİY­Dİ Son maç­lar­da ilk on bir­de yer bu­lan Em­re Aşık, ta­kım­da her şe­yin iyi git­ti­ği­ni söy­le­ye­rek, “Ben­ce ka­ğıt üze­rin­de gru­bun en iyi iki ta­kı­mı oy­na­dı. 3 pu­an­la baş­la­mak da çok önem­liy­di. Mo­ral açı­sın­dan ve ka­zan­ma­ya alış­mak açı­sın­dan da çok iyi ol­du. Her alan­da sa­va­şan, ko­va­la­yan, mü­ca­de­le eden ve po­zis­yon bu­lan bir G.Sa­ray var­dı sa­ha­da” di­ye ko­nuş­tu. Ser­vet Çe­tin de, “İşin açık­ça­sı ar­tık ta­kım ha­lin­de sa­vun­ma yap­ma­ya baş­la­dık. Bu so­ru­nu­mu­zu dü­zelt­tik ve ra­ki­be kar­şı az po­zis­yon ver­dik. Ben­fi­ca ma­çı bu maç­tan da­ha da zor ola­cak” di­ye ko­nuş­tu. PO­LAT: KO­NUŞ­MU­YO­RUM “Bir sü­re ko­nuş­ma­ma ka­ra­rı al­dım” di­ye­rek maç­lar il­gi­li yo­rum yap­ma­yan Baş­kan Ad­nan Po­lat, kar­şı­laş­ma ön­ce­si ya­şa­nan es­pri­li bir ola­yı ga­ze­te­ci­ler­le pay­laş­tı. Olim­pi­akos Baş­ka­nı­na yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­ni tek tek ta­nıt­tı­ğı­nı söy­le­yen Po­lat, “Bir ara dü­şün­ce­li bir şe­kil­de sa­ha­ya ba­kan Fa­ruk Bil ar­ka­da­şı­mı­zı gö­rün­ce ba­na ‘Ne­den böy­le dü­şün­ce­li ve ses­siz? Gö­re­vi ne­dir’ di­ye sor­du. Ben de ken­di­si­ne ‘İle­ti­şi­me ba­kı­yor’ de­dim. ‘Ses­siz ama ile­ti­şi­me ba­kı­yor’ şek­lin­de tep­ki ve­rin­ce, gü­le­rek ‘Za­ten onun için ile­ti­şi­me ba­kı­yor’ şek­lin­de ce­vap ver­dim’ de­di. > Ercan YILDIZ AL­TIN GOL KE­WELL’DAN ­Cim­bom U­E­FA Li­gi ilk ma­çın­da i­na­nıl­maz gol­ler ka­çır­dı. A­ma Harry Ke­well (üst­te) kor­ner­den ge­len to­pa öy­le bir ka­fa vur­du ki Ni­ko­po­li­dis sa­de­ce sey­ret­ti. G.SARAY NOTLARI Skib­be boz­ma­dı Kad­ro­da re­viz­yo­nu adet edi­nen G.Sa­ray Tek­nik Di­rek­tö­rü Mic­ha­el Skib­be, dün ilk kez 11’de de­ği­şik­lik yap­ma­dı. Trab­zons­por ma­çın­da gö­rev ver­di­ği kad­ro­nun ay­nı­sı­nı Olim­pi­akos’a kar­şı da sa­ha­ya sü­ren Al­man tek­nik adam, ye­dek ku­lü­be­si­ne ise sa­de­ce sa­kat olan Ay­dın’ın ye­ri­ne Al­pars­lan’ı mon­te et­ti. Ay­han iğ­ney­le Trab­zons­por ma­çı­nın son­la­rı­na doğ­ru ka­sı­ğın­da ağ­rı olu­şan ve ma­çı bı­ra­kan Ay­han Ak­man, dün­kü kar­şı­laş­ma­da iğ­ney­le sa­ha­ya çık­tı. 3 gün­dür ya­pı­lan an­tren­man­lar­da ta­kım­dan ay­rı özel ça­lış­ma­ya ta­bi tu­tu­lan tec­rü­be­li fut­bol­cu, ka­sı­ğın­da­ki ağ­rı­nın acı­sı­nı ha­fif­let­mek için maç ön­ce­si iğ­ne ol­du. Ay­han, ikin­ci ya­rı­da sa­kat­lı­ğı nük­se­din­ce oyun­dan çık­mak zo­run­da kal­dı. Müt­hiş ko­re­og­ra­fi Bi­let­le­ri sa­tı­şa çık­tık­tan kı­sa bir sü­re son­ra tü­ke­ten G.Sa­ray ta­raf­ta­rı, dün­kü kar­şı­laş­ma­da tri­bün­le­ri tık­lım tık­lım dol­dur­du. Maç ön­ce­si ka­le ar­ka­sı tri­bü­nün­de yap­tık­la­rı ko­re­og­ra­fiy­le gör­sel şö­len su­nan ta­raf­tar­lar, üze­rin­de İn­gi­liz­ce ola­rak “Yıl 1922. Dik­kat, de­ni­ze dö­kü­le­bi­lir­si­niz” ya­zı­sı­nı ser­gi­le­di. Çok ça­lış­ma­mız la­zım Olim­pi­akos’un ho­ca­sı Er­nos­to Val­ver­de, “Oyu­nun ilk bö­lü­mün­de aşa­ğı yu­ka­rı eşit du­rum­day­dık. İki ta­kı­mın da bir­bi­ri­ne üs­tün­lü­ğü yok­tu. Gol­le bir­lik­te olay de­ğiş­ti. G.Sa­ray gös­ter­dik­le­ri ba­şa­rıy­la de­fans­ta bi­zi zor­la­dı. Bu pu­an kay­bın­dan son­ra bi­zim da­ha çok ça­lış­ma­mız ge­re­ki­yor” de­di. Ha­kan Şü­kür lo­ca­da G.Sa­ray’la yol­la­rı ay­rı­lan Ha­kan Şü­kür, dün ge­ce­ki kar­şı­laş­ma­yı lo­ca­dan sey­ret­ti. Ses­siz bir şe­kil­de tri­bü­ne ge­len Ha­kan, es­ki ta­kı­mı­nı yal­nız bı­rak­maz­ken, maç son­ra­sı ar­ka­daş­la­rı­nı te­le­fon­la ara­ya­rak teb­rik et­ti. Bu ara­da kar­şı­laş­ma­yı Mil­li Ta­kım Tek­nik Di­rek­tö­rü Fa­tih Te­rim de pro­to­kol tri­bü­nün­den iz­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT