BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > NOBRE’DEN İTİRAF: Denizli farklı

NOBRE’DEN İTİRAF: Denizli farklı

Be­şik­taş’ın B­re­zil­ya a­sıl­lı gol­cü­sü Mert Nob­re, Mus­ta­fa De­niz­li’nin ge­li­şiy­le bir­lik­te ay­rı bir mo­ti­vas­yon ya­ka­la­dık­la­rı­nı söy­le­di.Be­şik­taş’ın B­re­zil­ya a­sıl­lı gol­cü­sü Mert Nob­re, Mus­ta­fa De­niz­li’nin ge­li­şiy­le bir­lik­te ay­rı bir mo­ti­vas­yon ya­ka­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. Ye­ni o­yun an­la­yı­şın­da ta­kım o­la­rak de­fans ya­pıp, ta­kım o­la­rak hü­cum et­tik­le­ri­ni be­lir­ten Nob­re, “Maç ve ant­ren­man­lar­da kon­sant­ras­yo­nu­muz üst dü­zey­de. Her­kes ken­di­ni gös­ter­mek i­çin da­ha faz­la ça­ba har­cı­yor. Ye­ni ho­ca­mız­la bir­lik­te oy­na­ma ar­zu­muz da­ha da art­tı ve bu­nu de­vam et­tir­mek is­ti­yo­ruz. Ho­ca­mız bi­ze gü­ve­ni­yor, biz ho­ca­mı­za i­na­nı­yo­ruz. Şam­pi­yon­luk­tan baş­ka bir dü­şün­ce­miz yok” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT