BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Merkez döviz satım ihalelerine başladı

Merkez döviz satım ihalelerine başladı

Mer­kez Ban­ka­sı, son gün­ler­de dö­viz pi­ya­sa­sın­da ‘sağ­lık­sı­z’ ola­rak ni­te­le­nen aşı­rı ha­re­ket­li­li­ği dö­viz sa­tım iha­le­le­riy­le dü­zen­le­me ka­ra­rı al­dı.Mer­kez Ban­ka­sı, son gün­ler­de dö­viz pi­ya­sa­sın­da ‘sağ­lık­sı­z’ ola­rak ni­te­le­nen aşı­rı ha­re­ket­li­li­ği dö­viz sa­tım iha­le­le­riy­le dü­zen­le­me ka­ra­rı al­dı. Dö­viz sa­tım iha­le­le­ri­ni baş­la­tan ban­ka, iha­le­ler­de sa­tı­mı ya­pı­la­cak dö­viz tu­ta­rı­nı gün­lük 50 mil­yon do­lar ola­rak be­lir­le­di. Ge­rek­li gö­rü­len gün­ler­de iha­le­ler­de­ki sa­tım tu­ta­rı­nın ar­tı­rı­la­bi­le­ce­ği­ni açık­la­yan ban­ka, kur­lar­da aşı­rı dal­ga­lan­ma göz­len­me­si ha­lin­de, her za­man ol­du­ğu gi­bi doğ­ru­dan dö­viz sa­tım mü­da­ha­le­sin­de bu­lu­na­bi­le­ce­ği­ni de kaydetti. Ban­ka, dün dü­zen­le­di­ği bir haf­ta va­de­li re­po iha­le­si ile pi­ya­sa­yı 3.5 mil­yar YTL fon­la­dı. Açılan iha­le­ye 10.3 mil­yar YTL tek­lif ge­lir­ken, or­ta­la­ma bi­le­şik fa­iz yüz­de 18.85 ol­du.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT