BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > kim ne demiş?

kim ne demiş?

ECE USLU: 250 bin YTL’lik ala­ca­ğı kal­dı­ğı­nı söy­le­yen oyun­cu Ece Us­lu; “Da­va aç­mak için Os­man Yağ­mur­de­re­li’nin 40’ının çık­ma­sı­nı bek­le­dim. Ölüm, her­ke­sin ba­şı­na ge­le­bi­lir.ECE USLU: 250 bin YTL’lik ala­ca­ğı kal­dı­ğı­nı söy­le­yen oyun­cu Ece Us­lu; “Da­va aç­mak için Os­man Yağ­mur­de­re­li’nin 40’ının çık­ma­sı­nı bek­le­dim. Ölüm, her­ke­sin ba­şı­na ge­le­bi­lir. MÜŞFİK KENTER: Kim bir ha­yat ka­dı­nı­nı ya da bir mah­ku­mu oy­na­yabil­mek için bir sü­re, on­lar­la bir­lik­te bu­lun­du­ğu­nu, ya­şa­dık­la­rı­na şa­hit ol­du­ğu­nu söy­lü­yor­sa inan­ma­yın. Pa­lav­ra­dır. FİKRET HAKAN: ­Ha­lil Er­gün’ün bo­toks­lu ol­du­ğu­nu söy­le­yen Fik­ret Ha­kan; “Ço­cu­ğun su­ra­tın­da i­fa­de kal­ma­mış. A­cı­ya da se­vin­me­ye de ay­nı şe­kil­de ba­kı­yor. Kor­kunç bir şey!” MUSTAFA SANDAL: Ben her sa­bah ya­rım sa­at Ya­man’ı diz­le­ri­me ya­tı­rıp, Ti­me der­gi­sin­den İn­gi­liz­ce bir­ şey­ler oku­yo­rum. Şu an ta­bii ki an­la­mı­yor ama ben yi­ne de İn­gi­liz­ce bir ­şey­ler oku­rum.” KEREM ALIŞIK: Önem­li olan oyun­cu­luk. Yü­re­ği­ni or­ta­ya ko­ya­rak bu işi kav­ra­yan­lar, bu uğur­da mü­ca­de­le ve­rir. Ki­şi ken­di­ni ka­nıt­la­dık­ça, ya­nın­da pa­ra ve şöh­ret de ge­le­cek­tir.”
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT