BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kampanyada en çok Palin’in makyajcısı kazanıyor

Kampanyada en çok Palin’in makyajcısı kazanıyor

McCa­in’den da­ha faz­la öne çı­kan Cum­hu­ri­yet­çi­le­rin baş­kan yar­dım­cı­sı ada­yı Sa­rah Pa­lin’in her şe­yi olay olu­yorABD’de Cum­hu­ri­yet­çi Par­ti­nin baş­kan ada­yı John McCa­in’in se­çim kam­pan­ya­sı per­so­ne­li için­de ekim ayı­nın ilk ya­rı­sın­da en faz­la pa­ra öde­nen ki­şi­nin, baş­kan yar­dım­cı­sı ada­yı Sa­rah Pa­lin’in mak­yaj­cı­sı ol­du­ğu açık­lan­dı. Pa­lin ile be­ra­ber se­ya­hat eden mak­yaj­cı Amy Stroz­zi’ye eki­min ilk ya­rı­sın­da 22 bin 800 do­lar öden­di. Cum­hu­ri­yet­çi­le­rin kam­pan­ya­sın­da ay­nı dö­nem­de ikin­ci en faz­la pa­ra alan ki­şi, 12 bin 500 do­lar­la McCa­in’in dış po­li­ti­ka baş­da­nış­ma­nı Randy Sche­une­mann ol­du. McCa­in’in kı­dem­li halk­la iliş­ki­ler da­nış­ma­nı Ni­co­le Wal­la­ce’a da 12 bin do­lar öden­di. Lis­te­nin dör­dün­cü sı­ra­sın­da ise 10 bin do­lar ile Pa­lin’in ku­afö­rü An­ge­la Lew yer al­dı. Da­ha ön­ce de, Pa­lin’in kam­pan­ya­da giy­di­ği el­bi­se­le­rin be­de­li­nin ve il­gi­li yan mas­raf­la­rın 150 bin do­la­rı bul­du­ğu di­le ge­ti­ril­miş­ti. CHA­VEZ: PA­LİN BİB­LO KRA­Lİ­ÇE­Sİ Öte yan­dan, Ve­ne­zu­ela Dev­let Baş­ka­nı Hu­go Cha­vez, Sa­rah Pa­lin’in, ken­di­si­ne dik­ta­tör der­ken söy­le­di­ği sö­zün an­la­mı­nı bil­me­yen “za­val­lı bir şey” ol­du­ğu­nu söy­le­di. Pa­lin, bir rö­por­ta­jın­da “ge­re­kir­se, Hu­go Cha­vez gi­bi dik­ta­tör­le­re mü­za­ke­re­ler ya da yap­tı­rım­lar yo­luy­la bas­kı ya­pa­bi­li­riz” de­miş­ti. Bu­na kar­şı­lık ve­ren Cha­vez, Pa­lin’in “bib­lo ro­lü­ne ko­nul­muş bir gü­zel­lik kra­li­çe­si ol­du­ğu­nu” söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT