BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Türk mühendise İngiltere’den ödül

Türk mühendise İngiltere’den ödül

Çu­ku­ro­va Üni­ver­si­te­si Mü­hen­dis­lik ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­si Çev­re Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü öğ­re­tim üye­si Doç. Dr. Ga­lip Seç­kin, İn­gil­te­re İn­şa­at Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı­’n­dan Ben­ja­min Ba­ker Mü­hen­dis­lik Bi­lim Ödü­lü­nü al­dı.Çu­ku­ro­va Üni­ver­si­te­si Mü­hen­dis­lik ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­si Çev­re Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü öğ­re­tim üye­si Doç. Dr. Ga­lip Seç­kin, İn­gil­te­re İn­şa­at Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı­’n­dan Ben­ja­min Ba­ker Mü­hen­dis­lik Bi­lim Ödü­lü­nü al­dı. Seç­kin bu ödü­le, ne­hir taş­kın­la­rı­nın ön­len­me­si için ge­liş­tir­di­ği yön­te­mi an­lat­tı­ğı ma­ka­le­siy­le la­yık gö­rül­dü. Ma­ka­le, İn­gil­te­re­’nin en say­gın mes­lek der­gi­le­rin­den Tho­mas Tel­ford Ya­yın­la­rı­’na ait Wa­ter Ma­na­ge­ment Der­gi­si­’n­de ya­yım­lan­dı. 1934 yı­lın­dan bu ya­na ba­şa­rı­lı ma­ka­le ve pro­je sa­hip­le­ri­ne ve­ri­len ödül, ilk de­fa Tür­ki­ye­’den bir pro­je­ye la­yık gö­rül­dü.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT