BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 1.7 YTL’nin üzerinde dolara SATIŞ geliyor

1.7 YTL’nin üzerinde dolara SATIŞ geliyor

Asya ve Avrupa borsaları 2003 yıllarına geri dönerken, içeride faiz ile dövizdeki sert yükseliş, borsadaki düşüş, DJI endeksindeki tutunma çabaları akılları karıştırıyorAv­ru­pa­nın ar­dın­dan haf­ta or­ta­sın­da FED baş­ka­nı­nın açık­la­dı­ğı ye­ni pa­ket­le tam da “AB­D’­de pi­ya­sa­lar sa­kin­le­şe­ce­k” der­ken, haf­ta or­ta­sın­da Uzak Do­ğu ve İn­gil­te­re­’den kö­tü ha­ber­ler gel­di. Ja­pon bor­sa­sı 2003 yı­lı se­vi­ye­le­ri­ne dü­şer­ken, di­ğer bor­sa­la­ra da sa­tış ge­tir­di. İn­gil­te­re­’de üçün­cü çey­rek tah­min­le­rin üze­rin­de bir da­ral­ma ya­şa­ma­sı, Uzak Do­ğu­’nun dev şir­ket­le­rin­den Sony ve Sam­sun­g’­un bek­le­nen­den kö­tü bi­lan­ço açık­la­ma­sı pi­ya­sa­lar­da­ki pa­ni­ği da­ha da ar­tır­dı. Bir çok ulus­la­ra­ra­sı ya­tı­rım­cı­nın de­ği­şik ül­ke­ler­de­ki po­zis­yon­la­rı­nı ka­pat­ma­ya ve­ya azalt­ma­ya git­ti. Bİ­LE­ŞİK FAİ­Zİ 24.40’DAN KAPATTI Tril­yon do­lar­lık kur­tar­ma pa­ket­le­ri­ne rağ­men tsu­na­mi gi­bi gi­dip gi­dip ge­ri ge­len kriz, ‘sat­ma­ya­ca­k’ olan ya­tı­rım­cı­nın ka­fa­sı­nı ka­rış­tı­ra­rak ‘sa­tı­şa’ zor­lu­yor. Yurt dı­şın­da­ki pa­nik­ten ta­bii ki olum­suz et­ki­le­nen İMKB, “2 cent des­tek se­vi­ye­si ça­lış­tı­” de­di­ği­mi­zin üze­rin­den iki haf­ta geç­me­den, YTL ba­zın­da 23.571 pua­na düş­tü. 1.731 YTL’­ye ka­dar yük­se­len do­lar sa­ye­sin­de kı­sa sü­re­de en­deks de 1.4 cent se­vi­ye­si­nin he­men al­tı­na; 1.3955 cen­ti gör­dü. Bor­sa, dü­şük ha­cim­le ge­ri ge­lir­ken spot bo­no pi­ya­sa­sın­da bi­le­şik bo­no fai­zi 2004 se­vi­ye­le­ri­ne ka­dar düş­tü. 21.44 se­vi­ye­sin­den baş­la­dık­tan son­ra 20.93 se­vi­ye­si­ne ka­dar düş­tü. Ge­len sa­tış­lar­dan et­ki­le­ne­rek, 24.40 bi­le­şik­ten baş­la­dı­ğı haf­ta­yı en yük­sek se­vi­ye­sin­den ka­pat­tı. MER­KEZ DE SA­TI­MA BAŞ­LA­DI Yıl­lar­dır elin­de çok yük­sek fi­yat­tan dö­viz tu­tan ve her yük­se­li­şi sa­tış fır­sa­tı ola­rak kul­lan­ma­ya ça­lı­şan yer­li ya­tı­rım­cı, 1.43 YTL’­yi geç­tik­ten son­ra 1.7 YTL’­ye ka­dar pek sa­tış yap­ma­dı. 2001 kri­zin­de bor­sa­dan to­kat ye­dik­ten son­ra yük­sek fi­yat­la dö­viz ala­rak ikin­ci de­fa to­kat yi­yen ve 2006 ma­yı­sın­da­ki ulus­la­ra­ra­sı tür­bü­lans­ta 1.6 YTL ve üze­rin­de ma­li­yet ya­pan yer­li ya­tı­rım­cı, bu se­fer akıl­lı dav­ran­dı. 105 mil­yar do­lar­la­rı bu­lan mev­du­at­la son yıl­lar­da pi­ya­sa­da­ki fi­ya­tı be­lir­ler­ken, bir ön­ce­ki haf­ta or­ta­sın­da Lon­dra mer­kez­li alım­lar ve haf­ta bo­yun­ca bo­no ve bor­sa­da­ki ka­çış­lar Tah­ta­ka­le­’de do­la­rı 1.731 YTL’­ye ka­dar çı­kar­dı. 2001 ve 2006 yıl­la­rın­da­ki gi­bi pi­ya­sa­da 1.8 ile 2 YTL fi­yat­la­rı­na yük­se­le­ce­ği ko­nu­şu­lur­ken yer­li ya­tı­rım­cı hak­lı ola­rak do­la­rı 1.7 YTL’­nin üze­rin­de sat­ma­ya baş­la­dı. Mer­kez Ban­ka­sı­nın sa­tış ka­ra­rı­nın da et­ki­siy­le do­lar 1.68 YTL’­den haf­ta­yı ka­pat­tı. >> İnsanlar neye inanacağını şaşırdı Haf­ta­lar ön­ce pet­rol ve em­ti­a fi­yat­la­rı­nın yük­sel­me­si­nin eko­no­mi­ler üze­rin­de­ki olum­suz et­ki­le­ri ko­nu­şu­lur­ken, son gün­ler­de tar­tı­şı­lan ko­nu­lar ta­ma­men ter­si­ne dön­dü. 148 do­la­ra ka­dar yük­se­len ve 250 do­la­ra yük­se­le­ce­ği id­di­a edi­len pet­rol 62 do­la­ra ka­dar düş­tü. Şim­di 50 do­lar ve al­tı ko­nu­şu­lu­yor. Ay­nı şe­kil­de 15 Tem­mu­z’­da 1.6 se­vi­ye­si­ni aşan eu­ro/do­lar pa­ri­te­si, 2 se­vi­ye­le­rin­de tah­min­le­ri ya­pı­lır­ken cu­ma gü­nü 1.25 se­vi­ye­sin­den iş­lem gör­dü. Geç­miş­te ya­pı­lan ana­liz­ler­de ol­du­ğu gi­bi bu­gün ya­pı­lan ana­liz­ler­de sap­ma­lar ola­bi­lir. Ace­le ve duy­gu­sal ka­rar ver­me­mek ge­re­ki­yor. >> DJI ilginç şekilde tutunuyor Cu­ma gü­nü 25.870 pu­an­dan (bol­lin­ger alt sı­nı­rı) ka­pan­dık­tan son­ra haf­ta ba­şın­da 27.980 pua­na ka­dar tep­ki çı­kı­şı ya­şa­yan pi­ya­sa, bu se­fer Uzak Do­ğu ve İn­gil­te­re­’den ge­len olum­suz ha­ber­le­rin ge­tir­di­ği pa­nik sa­tış­la­rıy­la hız­la de­ğer kay­bet­ti. YTL ba­zın­da 23.571 pua­na ka­dar düş­tük­ten son­ra haf­ta­lık baz­da ya­tı­rım­cı­sı­na 1693 pu­an kay­bet­ti­ren en­deks, haf­ta­yı 24.177 pu­an­dan ka­pat­tı. Bor­sa­lar­da­ki ha­cim­siz de ol­sa dü­şüş­ten ters et­ki­le­nen do­lar 1.731 YTL’­den iş­lem gö­rün­ce en­desk, 1.4 cent se­vi­ye­si­nin al­tı­na ka­dar sark­tı. Gü­nü ve haf­ta­yı 1.43 cent se­vi­ye­sin­den ka­pa­tan en­dek­sin do­lar ba­zın­da kı­sa va­de­li 1.35 - 1.2 cent des­tek­le­ri ve 2 cent di­ren­ci var. On gün ön­ce 7.800 se­vi­ye­sin­den dön­dük­ten son­ra 8.200 - 8.500 se­vi­ye­le­rin­de alım gel­me­si DJI’­nin dip for­mas­yo­nu­nu ta­mam­la­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nı gös­te­ri­yor. Dün­ya bor­sa­la­rın­da­ki dü­şü­şe rağ­men DJI’­nin tu­tun­ma­sı il­ginç ge­li­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93043
  % -1.58
 • 4.7293
  % -0.13
 • 5.4858
  % -0.27
 • 6.2662
  % -0.23
 • 194.478
  % -0.07
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT