BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Çete elebaşının evinde 11 kişilik ‘gömü’ listesi

Çete elebaşının evinde 11 kişilik ‘gömü’ listesi

Ay­dın Ku­şa­da­sı’nda­ki vah­şet çe­te­si­nin ele­ba­şı olan es­ki ha­va kor­sa­nı N.A’nın evin­de gö­mü lis­te­si bu­lun­du. Çe­te li­de­ri N.A.’nın öl­dü­rü­len kur­ban­la­rı nu­ma­ra­lan­dır­dı­ğı ve gö­mü lis­te­si­nin 11 ki­şi­den oluş­tu­ğu be­lir­len­di.Ay­dın Ku­şa­da­sı’nda­ki vah­şet çe­te­si­nin ele­ba­şı olan es­ki ha­va kor­sa­nı N.A’nın evin­de gö­mü lis­te­si bu­lun­du. Çe­te li­de­ri N.A.’nın öl­dü­rü­len kur­ban­la­rı nu­ma­ra­lan­dır­dı­ğı ve gö­mü lis­te­si­nin 11 ki­şi­den oluş­tu­ğu be­lir­len­di. Boş ara­zi­ler­de gö­mü­len iki gen­cin ce­set­le­ri­ne ula­şan Ku­şa­da­sı po­li­si, lis­te­de­ki di­ğer 9 kur­ba­nın gö­mü­lü ol­du­ğu yer­le­ri tes­pit et­me­ye ça­lı­şı­yor. Yap­tı­ğı ci­na­yet­ler ve vah­şi yön­tem­le­riy­le Ku­şa­da­sı çev­re­si­ne kor­ku sa­lan ve iş adam­la­rı­nı kor­ku­tup pa­ra al­mak için seç­tik­le­ri kur­ban­la­rı vah­şi­ce öl­dü­ren N.A. li­der­li­ğin­de­ki 10 ki­şi­lik çe­te, 2 gün ön­ce çö­ker­til­miş­ti. N.A, 1998 yı­lın­da Mal­ta Ha­va­yol­la­rı­na ait Mal­ta-İs­tan­bul se­fe­ri­ni ya­pan uça­ğı ka­çır­mış­tı. Ön­ce­ki gün ise N.A. ve adam­la­rı­nın, ka­çır­dık­la­rı iş adam­la­rı­nın göz­le­ri önün­de Hüs­re­din Öz­çe­lik ile Gür­kan Yıl­maz’ı öl­dür­dük­le­ri, iş adam­la­rı­nı da ay­nı şe­kil­de öl­dür­mek­le teh­dit edip ba­zı mal­la­rı­na el koy­duk­la­rı ile­ri sü­rül­müş­tü. Dün de şe­be­ke li­de­ri N.A. ile şe­be­ke üye­le­ri M.K.K., S.S., A.A., M.A., Y.B., G.O., S.Y. ve O.K., cum­hu­ri­yet sav­cı­lı­ğın­da ifa­de­le­ri alın­dık­tan son­ra sevk edil­dik­le­ri mah­ke­me­ce tu­tuk­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT