BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ruhsatsız silaha bir yıl hasta taşıma cezası

Ruhsatsız silaha bir yıl hasta taşıma cezası

Kon­ya’da, ruh­sat­sız si­lah bu­lun­dur­mak­tan mah­ke­me­ye çı­ka­rı­lan 19 ya­şın­da­ki Mu­ham­med ֒ye, 1 yıl bo­yun­ca has­ta­ne­de has­ta ta­şı­ma ce­za­sı ve­ril­di.> Mu­zaf­fer Çağ­lı­ya­ner-Bur­kay Çe­le­bi­oğ­lu KON­YA İHA Mah­ke­me, 3 yıl ön­ce si­lah­la oy­nar­ken ken­di­ni vu­ran Kon­ya­lı Mu­ham­med Ö.’ye 1 yıl has­ta­ne­de sed­ye ta­şı­ma ce­za­sı ver­di. Ay­da i­ki de­fa ak­şam­la­rı has­ta­ne­de ça­lı­şan li­se öğ­ren­ci­si genç, “İn­san­la­ra yar­dım et­ti­ğim i­çin mut­lu­yum” di­yor. Kon­ya’da, ruh­sat­sız si­lah bu­lun­dur­mak­tan mah­ke­me­ye çı­ka­rı­lan 19 ya­şın­da­ki Mu­ham­med ֒ye, 1 yıl bo­yun­ca has­ta­ne­de has­ta ta­şı­ma ce­za­sı ve­ril­di. 3 yıl ön­ce evin­de bu­lu­nan ruh­sat­sız si­lah­la oy­nar­ken ken­di­ni vu­ran Mu­ham­med Ö., ay­da iki de­fa ak­şam 18:00 ile 22:00 sa­at­le­ri ara­sın­da Kon­ya Nu­mu­ne Has­ta­ne­si’nde ça­lı­şı­yor. Mes­lek li­se­sin­de öğ­ren­ci ol­du­ğu­nu ifa­de eden genç, mah­ke­me­nin ver­di­ği ka­ra­ra şa­şır­dı­ğı­nı an­cak in­san­la­ra yar­dım edi­yor ol­ma­nın ken­di­si­ni mut­lu et­ti­ği­ni söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 118459
  % 0.69
 • 3.9058
  % -0.51
 • 4.8273
  % 0.28
 • 5.5275
  % 0.01
 • 167.301
  % -0.07
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT