BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Uykusuzluk çocuğu ŞİŞMAN YAPIYOR

Uykusuzluk çocuğu ŞİŞMAN YAPIYOR

8 sa­at­ten da­ha az uyu­yan ço­cu­ğun, 10 sa­at uyu­ya­na gö­re obe­zi­te ol­ma ris­ki yak­la­şık 2 kat ar­tı­yor. Uy­ku sü­re­si kı­sa olan ço­cuk­la­rın hem atış­tır­ma za­ma­nı uzu­yor, hem de iş­tah me­ka­niz­ma­la­rı de­ği­şi­yor.Dün­ya­da 1 mil­yar­dan faz­la in­san obez. Ço­cuk­luk ça­ğı obe­zi­te­si, eriş­kin dö­nem­de bir di­zi prob­le­me ne­den ol­ma­sı se­be­biy­le gi­de­rek önem ka­zan­mak­ta­dır. Sel­çuk Üni­ver­si­te­si Me­ram Tıp Fa­kül­te­si’nden Doç. Dr. Meh­met Em­re Ata­bek, uy­ku sü­re­si kı­sa olan ço­cuk­la­rın hem atış­tır­ma sü­re­si­nin art­ma­sı, hem de uy­ku­suz­lu­ğun iş­tah me­ka­niz­ma­la­rı­nı de­ğiş­tir­me­si se­be­biy­le da­ha şiş­man ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ata­bek, “Obe­zi­te na­di­ren bir has­ta­lı­ğa bağ­lı ola­rak ge­li­şir. Va­ka­la­rın ço­ğun­da be­lir­len­miş bir has­ta­lık se­be­bi yok­tur. Alı­nan ener­ji har­ca­nan­dan faz­la­dır” de­di. BİL­Gİ­SA­YA­RA YA­PI­ŞIP KAL­MA­SIN! Ata­bek, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “Eğer ço­cuk­lar 8 sa­at­ten da­ha az uyur­lar­sa 10 sa­at uy­ku uyu­yan ço­cu­ğa gö­re obe­zi­te ris­ki 1.82 kat ar­tı­yor. Te­le­viz­yon iz­le­me-bil­gi­sa­yar kul­la­nı­mı gün­lük 2 saa­ti geç­me­me­li­dir. Ço­cuk­lar­da obe­zi­te­nin ön­len­me­si ve te­da­vi­si için ço­cuk­la­rın gör­sel med­ya­nın rek­lam­la­rın­dan et­ki­len­di­ği açık­tır. “ Ço­cuk­luk ça­ğın­da obe­zi­te­si olan­la­rın yüz­de 80’nin eriş­kin dö­nem­de de obez kal­dı­ğı uya­rı­sı­nı yapan Doç. Dr. Ata­bek, kü­çük ço­cuk­lar­da obez­li­ğin uy­ku­da so­lu­num prob­lem­le­ri ve diz ağ­rı­sı gi­bi çe­şit­li ra­hat­sız­lık­la­ra ne­den ola­bil­di­ği­ni, ai­le­le­rin bu ko­nu­da ge­rek­li has­sa­si­ye­ti gös­ter­me­si ge­rek­ti­ği­ni kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT