BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > En çok cami İstanbul’da bulunuyor

En çok cami İstanbul’da bulunuyor

Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de­ki ve yurt dı­şın­da­ki ca­mi­le­ri mer­cek al­tı­na al­dı.Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de­ki ve yurt dı­şın­da­ki ca­mi­le­ri mer­cek al­tı­na al­dı. 2 bin 944 ca­miy­le İs­tan­bul bi­rin­ci, Tun­ce­li ise 96 ile son sı­ra­da yer alır­ken, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri’ne ait de 22 ca­mi bu­lu­nu­yor. Tür­ki­ye’de bu­lu­nan 79 bin 96 ca­mi­den 11 bin 878’i kad­ro­suz ola­rak fa­ali­yet gös­te­ri­yor. Ay­rı­ca en faz­la köy tü­zel ki­şi­lik­le­ri ta­ra­fın­dan ca­mi yap­tı­rıl­dı­ğı tes­pit edil­di. An­ka­ra 2 bin 694, Sam­sun 2 bin 577, Kas­ta­mo­nu 2 bin 489, An­tal­ya 1981, İz­mir 1702, Di­yar­ba­kır 1601, Muğ­la 1020 ve Ya­lo­va ise 133 ca­mi­ye sa­hip. Ra­po­ra gö­re yurt dı­şın­da da 1805 ca­mi bu­lu­nu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT