BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Babacan’dan Türk taburuna ziyaret

Babacan’dan Türk taburuna ziyaret

Af­ga­nis­tan Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ren­gin Dat­var S­pan­ta i­le görü­şen Ba­ba­can, Türk ö­zel ti­mi ta­ra­fın­dan ko­run­du.Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı A­li Ba­ba­can, res­mi zi­ya­ret i­çin bu­lun­du­ğu Af­ga­nis­tan’ın baş­ken­ti Ka­bil’de Türk ta­bu­ru i­le Ka­bil ye­tim­ha­ne­si­ni, Var­dak şeh­rin­de de İl İ­mar E­ki­bi­ni zi­ya­ret et­ti. Ka­bil’de “Do­ğan Kış­la­sı “ o­la­rak da bi­li­nen Türk bir­li­ği­ne ge­len Ba­ba­can bu­ra­da Türk as­ker­le­riy­le ka­ra­va­na­dan ye­mek ye­di. Ba­ba­can, da­ha son­ra BM’nin geç­ti­ği­miz ay bü­tün yar­dım fa­a­li­yet­le­ri­ni dur­dur­du­ğu, köy­le­rin­de ve ka­sa­ba­la­rın­da Ta­li­ban’ın et­ki­li ol­du­ğu Var­dak şeh­ri­ne git­ti. Ba­ba­can, şe­hir­de gü­ven­li­ğin Türk em­ni­yet güç­le­ri­ne e­ma­net e­dil­di­ği­nin söy­len­me­si ü­ze­ri­ne “De­se­ni­ze Ka­bil’in a­nah­ta­rı Var­dak Türk­le­re tes­lim e­dil­miş” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT