BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ruhsatlar esnafın ayağına gidiyor

Ruhsatlar esnafın ayağına gidiyor

Kü­çük­çek­me­ce Be­le­di­ye­si, bü­rok­ra­si­yi en aza in­di­re­rek “Ad­re­se Tes­lim Ruh­sat” dö­ne­mi­ni baş­lat­tı.Kü­çük­çek­me­ce Be­le­di­ye­si, bü­rok­ra­si­yi en aza in­di­re­rek “Ad­re­se Tes­lim Ruh­sat” dö­ne­mi­ni baş­lat­tı. Nor­mal pro­se­dü­rün ağır­lı­ğı yü­zün­den ay­lar­ca sü­ren ruh­sat çı­kar­ma iş­le­min­de bek­le­me sü­re­si “Ad­re­se Tes­lim Ruh­sat” uy­gu­la­ma­sıy­la son bul­du. Uy­gu­la­ma ile sa­de­ce baş­vu­ru­da bu­lun­mak için be­le­di­ye­ye ge­len es­naf, ev­rak­la­rı­nın ta­mam ol­ma­sı kay­dıy­la iş­lem­le­ri­ni yap­tır­dık­tan son­ra gö­nül ra­hat­lı­ğıy­la işi­nin ba­şı­na dö­nü­yor. İş­lem­le­rin ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan Kü­çük­çek­me­ce Be­le­di­ye­si’ne bağ­lı ekip­ler, ruh­sa­tı­nı iş ye­ri sa­hi­bi­ne biz­zat iş ye­rin­de tes­lim edi­yor. İm­za kar­şı­lı­ğı ger­çek­leş­ti­ri­len iş­lem­ler sa­ye­sin­de va­tan­daş kuy­ruk­ta bek­le­mek­ten kur­tu­lu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT